+1

Thuật toán đồng thuận Raft

Share
  • 392 0
 Published at Aug 12th, 2020 10:49 a.m. 392 0 0 2
  • 392 0

Raft là một thuật toán đồng thuận không chỉ được sử dụng trong Hyperledger Fabric mà còn được sử dụng trong nhiều hệ thống phân tán khác. Nó sử dụng cơ chế Leader - Follower và được xem là một thuật toán chịu lỗi Byzantine tốt, mặc dù được đánh giá là dễ hiểu và triển khai hơn thuật toán Paxos của tác giả Leslie Lamport nhưng vẫn tương đối trừu tượng, series này sẽ tóm tắt white paper của Raft giúp người đọc tiếp cận nó nhanh chóng hơn 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.