+9

Go by Example - From Zero to Hero

Share
  • 1062 20
 Published at Apr 28th, 2022 10:27 a.m. 1062 20 0 9
  • 1062 20

Chào các bạn tới với series về Golang, ở trong series này ta sẽ tìm hiểu cơ bản về Golang thông qua các ví dụ. Sau đó ta sẽ tìm hiểu về Go cho Web Programming thông qua việc xây dựng một REST API đơn giản. Các bài ở trong series này mình tham khảo từ ba cuốn sách sau: Go In Action, Learning Go, Go Web Programming. Điểm khác biệt của series này là thay vì hướng dẫn các bạn khai báo những câu lệnh nhàm chám, mình sẽ hướng dẫn các bạn thông qua một loạt các ứng dụng đơn giản và mini game 😁.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.