0

Object detection

Share
  • 14 0
 Anyone with the link - Last edited Feb 22nd, 2023 2:31 p.m. 14 0 0 1
  • 14 0

Chào các bạn, trong series này mình sẽ trình bày các thuật toán object detection sử dụng công nghệ deep learning. Mình sẽ đi từ các model object detection deep learning cổ điển như RCNN, fastRCNN, fasterRCNN cho đến những model hiện đại hơn như các họ nhà yolo, hay các model sử dụng cơ chế transformer như pix2seq. Trong các bài viết mình sẽ cố gắng giải thích chi tiết cách thức hoạt động của từng model cũng như làm rõ một số ý tưởng đặc biệt trong từng model.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.