0

Các vấn đề nâng cao trong đồ thị

Share
  • 154 1
 Published at Mar 31st, 2022 8:17 a.m. 154 1 0 6
  • 154 1

6.1. Một số ứng dụng nâng cao của giải thuật DFS 6.1.1. Cây DFS và bài toán định chiều đồ thị. Bài toán tìm khớp và cầu 6.1.2. Giải thuật Tarjan tìm thành phần liên thông mạnh

6.2. Bài toán đường đi ngắn nhất 6.2.1. Thuật toán Dijsktra 6.2.2. Thuật toán Bellman Ford 6.2.3. Thuật toán Floyd Warshall

6.3. Cây khung nhỏ nhất

6.4. Bài toán tìm cha chung gần nhất (LCA)

6.5. Quy hoạch động trên cây

6.6. Sắp xếp topo và ứng dụng

6.7. Network Flow (Luồng cực đại trên mạng) 6.7.1. Giới thiệu về luồng và các bài toán kinh điển trên luồng 6.7.2. Thiết kế giải thuật cho bài toán tìm luồng cực đại (phần 1) 6.7.3. Thiết kế giải thuật cho bài toán tìm luồng cực đại (phần 2)

6.8. Các lớp đồ thị đặc biệt

6.9. Đồ thị đẳng cấu

6.10. Phân tích một số bài toán đồ thị khó

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.