0

Sửa soạn vào nghề lập trình

Share
  • 166 0
 Published at Aug 26th, 2021 2:18 p.m. 166 0 0 1
  • 166 0

Chuỗi bài viết này giới thiệu những kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết cho công việc lập trình. Lập trình không chỉ có gõ code, mà còn phải tổ chức được chương trình, biết dùng trình soạn thảo, biết cách debug, biết dùng terminal, biết share code, biết đặt câu hỏi,...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.