Asked Nov 27th, 2021 1:36 p.m. 71 0 1
 • 71 0 1
0

this trong class react native

Share
 • 71 0 1

Mọi người cho mình hỏi từ khóa this trong đoạn code này là chỉ App ạ? Cảm ơn mn.

import React from 'react';
import { Image, View, Text, Button, TouchableOpacity, FlatList, StyleSheet } from 'react-native';
import { Colors } from '../../../configs/style';

export class App extends React.Component {
	//Header ứng dụng (tùy chọn)
  static navigationOptions = ({ navigation }) => {
    return {
      title: "COMPONENT",
      headerStyle: {
        backgroundColor: Colors.primary
      },
      headerTintColor: Colors.white,
      headerTitleStyle: {
        alignSelf: 'center'
      }
    };
  };

  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      message: "Message 2",
      listData: [
        {
          image: require('../../../assets/images/ios.png'),
          title: "IOS"
        },
        {
          image: require('../../../assets/images/android.png'),
          title: "Android"
        },
        {
          image: require('../../../assets/images/react-native.png'),
          title: "React Native"
        }
      ]
    }
    this.clickButton = 0;
    this.clickTouchAbleOpecity = 0;
  }
  
  onPressButtonDemo() {
    this.clickButton++;
    this.setState({
      message: "Clicked Button: " + this.clickButton
    })
  }

  onPressTouchableOpacityDemo() {
    this.clickTouchAbleOpecity++;
    this.setState({
      message: "Clicked TouchableOpacity: " + this.clickTouchAbleOpecity
    })
  }

  render() {
    return (
      <View style={Styles.container}>
        {/* Hiển thị Một message lên màn hình */}
        <Text style={Styles.textMessage}>WELCOME TO TEXT OF REACT-NATIVE</Text>
        <View style={Styles.containImage}>
          {/* Hiển thị ảnh từ local resource */}
          <Image
            style={Styles.imgLogo} /* Style của ảnh */
            resizeMode={'contain'} /* chế độ hiển thị (center, contain, cover, repeat, stretch ) của ảnh */
            source={require('../../../assets/images/react-native.png')}
          />

          {/* Hiển thị ảnh từ web/server */}
          <Image
            style={Styles.imgLogo}
            resizeMode={'contain'}
            source={{ uri: 'https://facebook.github.io/react-native/docs/assets/favicon.png' }}
          />
        </View>
        {/* In một giá trị của state lên màn hình */}
        <Text style={Styles.textMessage}>{this.state.message}</Text>

        {/* Sử dụng Button với chức năng press vào nút */}
        <Button
          onPress={() => this.onPressButtonDemo()}
          title="Click Me!"
          color="#841584"
        />

        {/* Sử dụng TouchableOpacity với chức năng press giống như button */}
        <TouchableOpacity
          style={Styles.btnStyle}
          onPress={() => this.onPressTouchableOpacityDemo()}>
          <Text style={Styles.textAction}>Touchable Opacity</Text>
        </TouchableOpacity>


        {/* Sử dụng FlatList để hiển thị ra một danh sách */}
        <FlatList
          data={this.state.listData}
          renderItem={({ item }) => this.renderItem(item)}
          keyExtractor={(item, index) => index.toString()}
        />
      </View>
    );
  }

  /* Hiển thị chi tiết 1 item như thế nào */
  renderItem(item) {
    return (
      <View style={Styles.containerItem}>
        <Image
          style={Styles.imgLogo} 
          resizeMode={'contain'} 
          source={item.image}
        />
        <Text>{item.title}</Text>
      </View>
    )
  }
}
//Trong example mình tách phần Styles này qua file khác cho dễ đọc
const Styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    flexDirection: 'column',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: Colors.white,
  },
  containImage: {
    marginTop: 16,
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'center'
  },
  textMessage: {
    marginTop: 16,
    color: 'green',
    fontSize: 16,
  },
  imgLogo: {
    width: 50,
    height: 50,
    margin: 4
  },
  btnStyle: {
    height: 50,
    width: 200,
    borderColor: Colors.primary,
    borderRadius: 5,
    borderWidth: 2,
    justifyContent: "center",
    alignItems: 'center',
    margin: 8
  },
  textAction: {
    color: Colors.primary,
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold'
  },
  containerItem: {
    marginTop: 16,
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center'
  }
});

1 ANSWERS


Answered Nov 30th, 2021 8:26 a.m.
Accepted
+1

Chính là nó. Đúng rồi đó bạn. 😢

Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Nov 30th, 2021 2:30 p.m.

bạn dễ thương wa😁

+1
| Reply
Share
Nov 30th, 2021 3:35 p.m.

@vibloanhduong thanks bạn

0
| Reply
Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Dec 1st, 2021 3:20 p.m.

@huukimit const RootStack = createStackNavigator( { RootStackScreen1: RootStackScreen1,

RootStackScreen2: RootStackScreen2,

RootStackScreen3: RootStackScreen3

}, { initialRouteName: 'RootStackScreen1',
navigationOptions: ({ navigation }) => ({ title: "Root Stack", headerLeft: <TouchableMenuIcon navigationProps={ navigation }/> }) } );

bạn ơi cho mình hỏi destructuring { navigation } thì biến này nó lấy thuộc tính của đối trượng nào ạ

0
| Reply
Share
Dec 2nd, 2021 3:40 a.m.

@vibloanhduong nó là một property của argument đầu tiên của cái function đó nhé bạn.

0
| Reply
Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Dec 2nd, 2021 9:45 a.m.

cảm ơn bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.