Asked Dec 19th, 2019 2:49 AM 160 1 2
 • 160 1 2
0

Javascript document.getElementById của em chạy không chính xác!! Mọi người sửa lại giùm em với. Cảm ơn

Share
 • 160 1 2
 
<html><body>
<a onclick="kq(dt0)" href="">Ga3</a></br>
<a onclick="kq(dt1)" href="">HrC</a></br>
<a onclick="kq(dt2)" href="">Hsai</a></br>
<a onclick="kq(dt3)" href="">Nd5</a></br>
<a onclick="kq(dt4)" href="">Se0</a></br>
<a onclick="kq(dt5)" href="">Sas4</a></br>
<a onclick="kq(dt6)" href="">XdiW</a></br>
</br>
<div id="demo"></div>
<script type='text/javascript'>
var apk = ["a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0"];
var dt0 = "1,12,13,14,15,16,21,23,24";
var dt1 = "1,7,12,13,14,15";
var dt2 = "1,7,12,29,30";
var dt3 = "1,2,4,5,6,8,9";
var dt4 = "1,3,12,13";
var dt5 = "1,34,35,36,38";
var dt6 = "1,21,22,23,24,27,2";
var ketqua="";
var res="";
var res1="";
function kq(sokt) { res=sokt.split(",");
for (i = 0; i < res.length; i++)
{ ketqua += apk[res[i]] + "</br>"; }
document.getElementById("demo").innerHTML = ketqua; alert(ketqua);
}
</script>
</body></html>
Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Dec 19th, 2019 3:56 AM

Bạn gặp vấn đề ở đâu? có lỗi gì vậy bạn? bạn viết cụ thể hơn được không?

0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 4:08 AM

code em chạy thì document.getElementById("demo").innerHTML chỉ chớp 1 cái rồi mất, không thấy xuất kết quả, ý em là chèn thêm nhiều dòng mới bên dưới

0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 4:14 AM

@HaiHaChan Ví dụ khi em chạy function(dt0), thì code sẽ chuyển dạng string của dt0 sang array, bằng vòng lặp for, em xuất ra giá trị tại vi trí i của array apk[] dựa vào array res[i], rồi xuất hết ra ketqua, dạng như "a1</br>a2</br>a" , thì alert báo đúng, nhưng không đưa kết quả này vào "div id="demo" được, nó cứ chớp rồi mất

0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 5:03 AM

Cảm ơn mọi người quan tâm nhiều, em đã tìm ra chỗ sai rồi, em thay <a onclick="kq(dt0)" href="" bằng <a onclick="kq(dt0)" href="#" là OK. Code của em là như sau

<html><body> <!-- nếu href="" thì code mới chỉ chớp và mất, thay bằng href="#" thì xuất ra OK --> <a onclick="kq(dt0)" href="#">Ga3</a></br> <a onclick="kq(dt1)" href="#">HrC</a></br> <a onclick="kq(dt2)" href="#">Hsai</a></br> <a onclick="kq(dt3)" href="#">Nd5</a></br> <a onclick="kq(dt4)" href="#">Se0</a></br> <a onclick="kq(dt5)" href="#">Sas4</a></br> <a onclick="kq(dt6)" href="#">XdiW</a></br>

</br>

<script type='text/javascript'> var apk = ["a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5"]; //em rút ngắn code cho dễ đọc var dt0 = "1,12,13,14,15,16,21,23,24"; var dt1 = "1,7,12,13,14,15"; var dt2 = "1,7,12,29,30"; var dt3 = "1,2,4,5,6,8,9"; var dt4 = "1,3,12,13"; var dt5 = "1,34,35,36,38"; var dt6 = "1,21,22,23,24,27,2"; var ketqua=""; var res=""; var res1=""; function kq(sokt) { res=sokt.split(","); for (i = 0; i < res.length; i++) { ketqua += apk[res[i]] + "</br>"; } //alert(ketqua); dùng để kiểm tra document.getElementById("demo").innerHTML = ketqua; //Nối code mới } </script> </body></html>
0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Dec 19th, 2019 3:18 AM
Accepted
0

đâu có, mình chạy thử code của bạn thấy đúng mà

Share
Dec 19th, 2019 4:06 AM

code em chạy thì document.getElementById("demo").innerHTML chỉ chớp 1 cái rồi mất, không thấy xuất kết quả, ý em là chèn thêm nhiều dòng mới bên dưới

0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 5:04 AM

Cảm ơn mọi người quan tâm nhiều, em đã tìm ra chỗ sai rồi, em thay <a onclick="kq(dt0)" href="" bằng <a onclick="kq(dt0)" href="#" là OK. Code của em là như sau

<html><body> <!-- nếu href="" thì code mới chỉ chớp và mất, thay bằng href="#" thì xuất ra OK --> <a onclick="kq(dt0)" href="#">Ga3</a></br> <a onclick="kq(dt1)" href="#">HrC</a></br> <a onclick="kq(dt2)" href="#">Hsai</a></br> <a onclick="kq(dt3)" href="#">Nd5</a></br> <a onclick="kq(dt4)" href="#">Se0</a></br> <a onclick="kq(dt5)" href="#">Sas4</a></br> <a onclick="kq(dt6)" href="#">XdiW</a></br>

</br>

<script type='text/javascript'> var apk = ["a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5"]; //em rút ngắn code cho dễ đọc var dt0 = "1,12,13,14,15,16,21,23,24"; var dt1 = "1,7,12,13,14,15"; var dt2 = "1,7,12,29,30"; var dt3 = "1,2,4,5,6,8,9"; var dt4 = "1,3,12,13"; var dt5 = "1,34,35,36,38"; var dt6 = "1,21,22,23,24,27,2"; var ketqua=""; var res=""; var res1=""; function kq(sokt) { res=sokt.split(","); for (i = 0; i < res.length; i++) { ketqua += apk[res[i]] + "</br>"; } //alert(ketqua); dùng để kiểm tra document.getElementById("demo").innerHTML = ketqua; //Nối code mới } </script> </body></html>
0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 6:08 AM

@welcom1985 mình sửa lại 1 chút giúp bạn, bạn không cần thêm href='#' vào thẻ <a>

function kq(sokt) {
  event.preventDefault(); // thêm dòng này sẽ giúp page không thực hiện redirect trang khi bấm vào thẻ <a>
  res=sokt.split(",");

  for (i = 0; i < res.length; i++)
  { 
    ketqua += apk[res[i]] + "</br>"; }

    document.getElementById("demo").innerHTML = ketqua;
  }
0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 8:08 AM

@hongquanfit Cám ơn bạn rất nhiều, cái vụ event.preventDefault(); là mình hoàn toàn mù tịt, lần đầu biết đến luôn đó.

0
| Reply
Share
Answered Dec 19th, 2019 4:39 AM
0
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo">Click the button to change the text in this paragraph.</p>

<button onclick="myFunction('1,12,13,14,15,16,21,23,24')">Try it</button>

<script>
var apk = ["a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0"];
var dt0 = "1,12,13,14,15,16,21,23,24";
var dt1 = "1,7,12,13,14,15";
var dt2 = "1,7,12,29,30";
var dt3 = "1,2,4,5,6,8,9";
var dt4 = "1,3,12,13";
var dt5 = "1,34,35,36,38";
var dt6 = "1,21,22,23,24,27,2";
var ketqua="";
var res="";
var res1="";

function myFunction(sokt) {
res=sokt.split(",");
for (i = 0; i < res.length; i++)
{ ketqua += apk[res[i]] + "</br>"; }

 document.getElementById("demo").innerHTML = ketqua;
}
</script>

</body>
</html>

mình chưa biết sai ở đâu nhưng bạn thử đoạn code này xem.

Share
Dec 19th, 2019 4:54 AM

Cám ơn bạn nhiều Mình thay <a onclick="kq(dt0)" href="">Ga3</a></br> bằng <button onclick="kq(dt0)">Try it</button> dựa trên ý tưởng của bạn thì đã ổn nhưng hình thức thì hơi kỳ, chắc là khác biệt giữa các tag <a href></a> và

0
| Reply
Share
Dec 19th, 2019 5:05 AM

Cảm ơn mọi người quan tâm nhiều, em đã tìm ra chỗ sai rồi, em thay <a onclick="kq(dt0)" href="" bằng <a onclick="kq(dt0)" href="#" là OK. Code của em là như sau

<html><body> <!-- nếu href="" thì code mới chỉ chớp và mất, thay bằng href="#" thì xuất ra OK --> <a onclick="kq(dt0)" href="#">Ga3</a></br> <a onclick="kq(dt1)" href="#">HrC</a></br> <a onclick="kq(dt2)" href="#">Hsai</a></br> <a onclick="kq(dt3)" href="#">Nd5</a></br> <a onclick="kq(dt4)" href="#">Se0</a></br> <a onclick="kq(dt5)" href="#">Sas4</a></br> <a onclick="kq(dt6)" href="#">XdiW</a></br>

</br>

<script type='text/javascript'> var apk = ["a1","a2","a3","a4","a5","a6","a7","a8","a9","a0","a1","a2","a3","a4","a5"]; //em rút ngắn code cho dễ đọc var dt0 = "1,12,13,14,15,16,21,23,24"; var dt1 = "1,7,12,13,14,15"; var dt2 = "1,7,12,29,30"; var dt3 = "1,2,4,5,6,8,9"; var dt4 = "1,3,12,13"; var dt5 = "1,34,35,36,38"; var dt6 = "1,21,22,23,24,27,2"; var ketqua=""; var res=""; var res1=""; function kq(sokt) { res=sokt.split(","); for (i = 0; i < res.length; i++) { ketqua += apk[res[i]] + "</br>"; } //alert(ketqua); dùng để kiểm tra document.getElementById("demo").innerHTML = ketqua; //Nối code mới } </script> </body></html>
+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.