Asked Jan 30th, 2019 4:12 AM 275 0 1
  • 275 0 1
0

Truyền tham số khi chạy Makefile trên Linux

Share
  • 275 0 1

Mọi người cho mình hỏi chút:

  • Tạo file

script.sh: echo $1

Chạy:

./script.sh Hello
---------> Hello

  • Còn với Makefile
hello:
    echo $(content)

Chạy make hello content=Hello

---------> Hello

  • Bây giờ mình muốn không cần khai báo biến content nữa, làm sao để Makefile nhận $1 được nhỉ ?
hello:
    echo $1

Chạy như này thui cho ngắn gọn:

make hello Hello

----->

echo 

make: *** No rule to make target 'Hello'.  Stop.

1 ANSWERS


Answered Jan 30th, 2019 5:41 AM
Accepted
+4

Bạn có thể làm thế này

hello:
	echo $(filter-out [email protected], $(MAKECMDGOALS))
%:
	@:
Share
Avatar Hoàn Kì @HoanKi
Jan 30th, 2019 6:08 AM

Chuẩn rồi, cảm ơn bạn nhiều nha.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.