Asked May 29th, 2020 4:17 PM 121 0 1
  • 121 0 1
+1

Base64 Image

Share
  • 121 0 1

Mình có một Flatlist gồm list có cả text và ảnh (không giới hạn số lượng ảnh), ảnh đa số là ảnh tĩnh ít thay đổi và đang lấy link từ server. Mình có ý định chuyển ảnh tĩnh đó thành base64 và lưu dưới data local (Realm) khi nào cần thì gọi ra. Mọi người cho mình hỏi nếu dùng base64 thì Flatlist có bị nặng thêm và làm app không hiệu năng hơn so với cách lấy link trực tiếp từ server không. Thank all !

1 ANSWERS


Answered Jun 19th, 2020 4:04 AM
0

Bạn có 2 con ngựa, bạn thả cho chúng chạy đua. Bạn biết con nào nhanh hơn. Sau đó quay lại đây tự giải đáp cho chính mình.

Thực ra nếu như lưu ở local thì có tham khảo Zalo cũng hầu như lưu ở Local, vẫn nhanh nhưng bộ nhớ của app sẽ nặng hơn.

Share