Asked Dec 19th, 2017 10:54 a.m. 1264 0 2
 • 1264 0 2
0

{ } và [ ] trong json có gì khác, cách sử dụng ra sao?

Share
 • 1264 0 2

Trong một file .json mình có nội dung:

{
 "about": [
  {
   "fname": "Xuan Dat",
   "age": "18",
   "Email": "xuandatgmail.com"
  },
  
  {
   "fname": "Xuan Dat",
   "age": "18",
   "Email": "xuangmail.com"
  }
 ],

 "book": [

 ]
}

Anh/Chị có thể chỉ sự khác nhau của {} với [], khi nào dùng {} và khi nào dùng []

2 ANSWERS


Answered Dec 19th, 2017 11:51 a.m.
Accepted
+4

{} là dạng object (giống như dictionary) , lưu trữ các data dạng key-value như { "fname": "Xuan Dat", "age": "18", "Email": "xuandat@gmail.com" }

[] là dạng array, lưu trữ các data dạng value như ["Xuan Dat", "Xuan Dung", "Xuan Dieu"]

Share
Answered Dec 20th, 2017 9:48 a.m.
+7
 • Như thế này là một mảng
["google", "facebook"]

Mảng thì chắc là quá quen thuộc rồi ha.

 • Như thế này là 1 object.
{name: "google"}

Một object sẽ có cấu trúc dạng key: value, trong đó value có thể là một chuỗi, số, mảng hoặc 1 object khác nữa. Nếu là json thì key nó sẽ có dấu "" nữa, còn ghi như 4 ví dụ bên dưới thì là javascript object, nhưng cấu trúc tương tự.

// 1. 1 object chỉ có 1 key và value
{width: 100}

// 2. Một object có 2 cặp key - value
{
 src: "http://thecatapi.com/api/images/get?format=src&type=gif",
 width: 100
}

// 3. Một object trong đó có 1 value là một mảng các string
{
 src: "http://thecatapi.com/api/images/get?format=src&type=gif",
 width: 100,
 versions: ["thumb", "preview"]
}

// 4. Một object trong đó có 1 value là một mảng các object.
{
 "images": [
  {
   src: "http://thecatapi.com/api/images/get?format=src&type=gif",
   width: 100,
   versions: ["thumb", "preview"]
  },
  {
   src: "http://thecatapi.com/api/images/get?format=src&type=png",
   width: 100,
   versions: ["thumb", "preview"]
  }
 ]
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.