Asked thg 11 14, 2022 10:56 SA 111 0 1
  • 111 0 1
+2

Auth request với request body trong nginx

Share
  • 111 0 1

Đây là subrequest dùng để xác thực đăng nhập của e ạ

location = /auth {
    proxy_pass http://localhost:81/api/authen/checkLoggedIn;
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
}

Có cách nào để trong auth_request của nginx có thể truyền thêm vào request body để check thì có được không ạ, vì theo em tìm hiểu thì auth_request chỉ có thể dùng get và ko thể thêm vào request body

1 ANSWERS


Answered thg 11 16, 2022 3:27 SA
Accepted
+3

Không thêm được vào request body đâu bạn ạ vì nó chỉ dùng GET như bạn nói thôi. Thêm vào cái module đó nó cũng xóa bỏ.

Nhưng mà vẫn có thể truyền dữ liệu bằng cách chèn dữ liệu vào header. Bạn thử dùng header xem.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.