Asked Mar 31st, 2020 4:15 a.m. 1023 0 3
 • 1023 0 3
0

Build Nodejs với Webpack 4

Share
 • 1023 0 3

Mọi người cho e hỏi là khi e sử dụng webpack để build 1 app nodejs thì sau khi build e chạy file đó ở 1 chỗ khác thì không thể load được dependencies ở trong package.json Đây là code file webpack.config.js của e ạ

const path = require('path')


const config = {
  mode: 'development',
  target: "node",
  entry: {
    server: './src/index.js',
  },
  output: {
    path: path.join(__dirname, 'build'),
    filename: '[name].bundle.js',
  },
  node: {
    __gloabal: true,
    __filename: true,
  },
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.js$/,
        exclude: '/node_modules',
        use: {
          loader: 'babel-loader'
        }
      },
      {
        test: /\.json$/,
        loader: 'json'
      }
    ]
  },
  resolve: {
    extensions: [".js", ".json"],

  },
  optimization: {
    minimize: true
  }
}

module.exports = [config]

đây là file index.js:

const Router = require('koa-router')
const bodyParser = require('koa-bodyparser')
const cors = require("@koa/cors")
const jwt = require('jsonwebtoken')

// Import Router
const UserRouter = require("./routes/users")

const tokenUser = ""

const app = new koa()
const router = new Router()
app.use(cors())
app.use(bodyParser())

// Ping Status token

const secretKey = "c#@!123"
router.get('/ping', async(ctx, next) => {
  const isVerify = await jwt.verify(tokenUser, secretKey, {
    complete: false,
    ignoreExpiration: true,
  }, (err, token) => {
    if (err) {
      return err
    } else {
      console.log(token)
      return token
    }
  })
  await ctx.response.toJSON({
    verify: isVerify
  })

})

// Use Router User
app.use(UserRouter)

app.use(router.routes());
app.use(router.allowedMethods());

const port = process.env.PORT || 8080
app.listen(port, () => {
  console.log(`Server is running on port ${port}`)
})

còn đây là kết quả khi chạy script yarn build :

3 ANSWERS


Answered Mar 31st, 2020 10:14 a.m.
Accepted
+1

Theo như thông báo lỗi thì có vấn đề ở package tedious, có vẻ package này viết bằng typescript và nó require plugin @babel/transform-typescript để build code, nhưng bạn đang chưa có plugin này. Bạn thử cài đặt bằng câu lệnh npm hay yarn xem sao

npm install @babel/plugin-transform-typescript
// hoặc 
npm install -g @babel/plugin-transform-typescript
Share
Answered Mar 31st, 2020 7:14 a.m.
+1

Nhìn vào error thì thấy có 2 lỗi

 1. Có vẻ như bạn chưa vài cái package transform/type-script
 2. Lỗi cú pháp, cơ mà khả năng mình nghĩ bạn fixed xong cái 1 là nó hết rất cao
Share
Avatar Nguyen Nam @namnguyen6595
Mar 31st, 2020 8:43 a.m.

tại sao phải cài package transfrom/type-script bạn nhir?

0
| Reply
Share
Avatar morikun @thanhnguyen
Apr 1st, 2020 1:54 a.m.

@namnguyen6595 Khả năng là thằng package tedious nó required package đó bạn ạ 😄

0
| Reply
Share
Answered Mar 31st, 2020 2:20 p.m.
+1

bạn bỏ exclude node_modules đi thì file bundle có cả dependencies

Share
Avatar Nguyen Nam @namnguyen6595
Apr 1st, 2020 3:52 a.m.

Screenshot from 2020-04-01 10-51-32.png

Mình đã bỏ thì nó lỗi lên như này bạn ạ 😦

0
| Reply
Share
Apr 1st, 2020 12:42 p.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.