Asked Aug 15th, 2021 10:29 a.m. 65 0 1
  • 65 0 1
0

CI test với Travis-ci trên Github như nào

Share
  • 65 0 1

Hi mọi người, gần đây mình có tìm hiểu về viết test và CI-CD trên github. Khi chạy test thì mình chạy trực tiếp server và server có connect với database (Postgres). Cách mà mình đang làm hiện tại là tạo một database trên Travis-ci và tiến hành test trên database đấy luôn. Mọi người cho mình xin nhận xét về cách làm hiện tại xem có vấn đề gì không với ạ, mình cảm ơn. Đây là repo mình đang test. https://github.com/thuan1412/learn-express-sequelize

1 ANSWERS


Answered Aug 15th, 2021 10:59 a.m.
Accepted
0

Không có vấn đề gì đâu bạn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.