Asked Jun 1st, 8:32 AM 54 0 2
 • 54 0 2
-2

Làm thế nào để chuyển đổi từ array sang object trong php

Share
 • 54 0 2

E có 1 đoạn array :

Đầu vào :

 [
 0 => {
  "click": 2412
  "ctr": 121
  "id": 12
  "trueview": 4124
  "view": 1452503
 }
 1 => {
  "click": 2222
  "ctr": 2222
  "id": 21
  "trueview": 2222
  "view": 2222
 }
 2 => {
  "click": 3333
  "ctr": 3333
  "id": 31
  "trueview": 3333
  "view": 3333
 }
]

Đầu ra mong muốn :

{
  "12" : {
    "click": 2222
    "ctr": 2222
    "trueview": 2222
    "view": 2222
  },
   "21" : {
    "click": 2222
    "ctr": 2222
    "trueview": 2222
    "view": 2222
  },
   "31" : {
    "click": 2222
    "ctr": 2222
    "trueview": 2222
    "view": 2222
  },
}

E dùng ngôn ngữ PHP ạ!

2 ANSWERS


Answered Jun 2nd, 12:05 AM
Accepted
+1

Bạn làm vòng for để tạo mảng mới, với các item được gán lại index là id của item.

array_walk($array, function ($item, $value) use (&$newArray) {
 $newArray["$item['id']"] = $value;
});
Share
Phan Thành @DiepThu
Jun 2nd, 9:27 AM

Cám ơn b. Mình làm được r cũng theo hướng này 😄

0
| Reply
Share
Answered Jun 1st, 8:53 AM
-1

Thử cái này đc ko bạn.
print_r(json_encode(json_decode($inputArr), false));

Share
Phan Thành @DiepThu
Jun 1st, 9:52 AM

Không được a ơi. Cái này dùng cho mảng không tuần tự. Mảng này không được a ak.

0
| Reply
Share