Asked Mar 26th, 4:52 a.m. 141 0 3
 • 141 0 3
0

Làm thế nào để git clone được project dung lượng lớn ?

Share
 • 141 0 3
 • remote: Enumerating objects: 26, done.
 • remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
 • remote: Compressing objects: 100% (26/26), done.
 • error: 142 bytes of body are still expectediB | 1.14 MiB/s
 • fetch-pack: unexpected disconnect while reading sideband packet
 • fatal: early EOF
 • fatal: fetch-pack: invalid index-pack output

Ai giúp e với ạ?

3 ANSWERS


Answered Mar 26th, 10:46 a.m.
+1

thử kiểm tra kết nối mạng, chuyển qua giao thức ssh hoặc sử dụng git clone --depth=1 <git_repository>

Share
Answered Mar 27th, 7:26 a.m.
+1

Trong trường hợp git repo của bạn có dung lượng lớn, thì bạn có thể thử một trong các cách sau để có thể git clone được repo.

 1. Sử dụng git lfs Ref: https://git-lfs.com/
 2. Sử dụng option -- depth git clone --depth 1 <repository_url>
 3. Sử dụng ssh thay vì https
Share
Answered Apr 9th, 9:31 a.m.
0

Nhấn tải file nén thử xem sao fen

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.