Asked Sep 20th, 2023 4:12 a.m. 66 0 1
 • 66 0 1
+2

Đưa media từ rails assets vào trong file javascript

Share
 • 66 0 1

Chào mọi người. Mình lại có câu hỏi

Hiện tại trong code mình đang xử lý như dưới đây.

import { Controller } from '@hotwired/stimulus'

const SOUND = `/assets/audio/drumsticks.mp3`
// const SOUND = `../assets/audio/drumsticks.mp3`

export default class MetronomeController extends Controller {
 static targets = ['bpm', 'tempoButton']

 connect() {
  this.bpm = parseInt(this.bpmTarget.value)
  this.playing = false
  this.tempoButtonTarget.textContent = this.tempoButtonTarget.innerHTML
  this.beat = new Audio(SOUND)
 }

 handleClick() {
  this.playing = !this.playing

  if (this.playing) {
   this.start()
  } else {
   this.stop()
  }
 }

 start() {
  console.log(this.bpm)
  this.timer = setInterval(() => this.beat.play(), (60 / this.bpm) * 1000)
  this.tempoButtonTarget.textContent = 'Stop metronome for the song'
 }

 stop() {
  clearInterval(this.timer)
  this.tempoButtonTarget.textContent = 'Start metronome for the song'
 }
}

File app/assets/audio/drumsticks.mp3 mình đã có. Tuy nhiên hiện phía js của mình đang không đọc được file này. Project Rails của mình có cần config gì thêm không nhỉ?

1 ANSWERS


Answered Sep 21st, 2023 5:02 p.m.
by Dev Success 101
0

File của em đã được public đúng URL chưa? Anh đoán là chưa. Em đưa nó vào thư mục public nhé. http://localhost/assets/audio/drumsticks.mp3

Với cả, em dùng lệnh setInterval với this như kia sẽ lỗi đó. Vì this sẽ out of scope và còn không tồn tại. Em dùng kiểu này:

setInterval(this.beat.play.bind(this.beat), 1000)
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.