Asked Aug 22nd, 2018 12:43 a.m. 176 0 1
 • 176 0 1
0

Chỉnh Size ảnh trong Android

Share
 • 176 0 1

Chào mọi người. Mình đang làm app về Android. Mình có câu hỏi mmong mọi người giúp đỡ:

 1. Khi mình lấy ảnh từ camera hoặc gallery của máy làm sao để bo tròn hình ảnh Bitmap khi show trên Imageview được vậy? (Ảnh ở trong máy của mình là ảnh dọc mà vì sao khi show trên Imageview lại xoay ngang hết ạ)

1 ANSWERS


Answered Aug 22nd, 2018 1:44 a.m.
Accepted
+1
 • Bạn thử dùng RoundedBitmapDrawable xem
RoundedBitmapDrawable roundedBitmapDrawable = RoundedBitmapDrawableFactory.create(getResources(), bitmap);
final float roundPx = (float) bitmap.getWidth() * 0.06f;
roundedBitmapDrawable.setCornerRadius(roundPx);

Hoặc có thể google thư viện CircleImageView để xem cách dùng

 • Muốn xoay ảnh thì trước hết cần lấy được orientation của ảnh đó bằng thằng ExifInterface
ExifInterface exifInterface = new ExifInterface(imagePath);
int orientation = exif.getAttributeInt(ExifInterface.TAG_ORIENTATION, ExifInterface.ORIENTATION_UNDEFINED)
 • Rồi dùng Matrix để rotate bitmap đó
Matrix matrix = new Matrix(); 
switch (orientation) {
  case ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_180:
     matrix.setRotate(180);
     break;
  case ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_90:
    matrix.setRotate(90);
    break;
}
Bitmap bmRotated = Bitmap.createBitmap(bitmap, 0, 0, yourBitmap.getWidth(), yourBitmap.getHeight(), matrix, true);
Share
Aug 22nd, 2018 1:51 a.m.

cảm ơn bạn nhiều

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.