Asked Oct 6th, 2020 2:11 a.m. 148 1 2
 • 148 1 2
+1

Lỗi không emit đc event từ child component sang parent component trong Vuejs

Share
 • 148 1 2

Mình đang dùng axios ở gọi api ở child component
Khi có errors, thì trong catch mình đang emit 1 event, để phía parent component biết.
Nhưng emit rồi, mà bên thằng cha ko listen đc.
Không thấy báo lỗi gì.
Ae nào biết vấn đề là gì ko ạ

axios
    .post(url, data)
    .then((res) => {
    })
    .catch((err) => {
     **this.$emit('has-error')**;
    })
    .finally(() => {
    });

À, mình có thử khi emit ở ngoài axios thì vẫn đc.

Cũng đã thử eit theo cách này mà ko đc ạ 😦

this.$nextTick(() => {
 self.$emit('close');
});

Cảm ơn mọi người!

2 ANSWERS


Answered Oct 6th, 2020 2:51 a.m.
+3

làm gì có lỗi gì đâu nhỉ.

Mình đã thử demo trực tiếp, chạy ngon.

App.vue (parent):

<template>
 <div id="app">
  <ExampleComponent
   @has-error="hasError" 
  />
 </div>
</template>

<script>

import ExampleComponent from './ExampleComponent'
export default {
 components: {
  ExampleComponent
 },
 methods: {
  hasError(error) {
   console.log('Receive Error from child')
   console.log(error)
  }
 }
}
</script>

ExampleComponent.vue (child):

<template>
  <div class="container">
    Hello world
  </div>
</template>

<script>
import axios from 'axios'
  export default {
    mounted() {
      axios.get('httpsss://randomuser.me/api/')
      .then((response) => {
        console.log(response.data)
      }).catch(error => {
        this.$emit('has-error', error)
      }).finally(() => {
      })
    },
  }
</script>

Kết qủa:

Screenshot 2020-10-06 at 10.54.42.png

Bạn check lại khéo cái catch của bạn còn chưa chạy vào ấy chứ 😃

Share
Avatar iamfresher @benkyou
Oct 6th, 2020 3:00 a.m.

@maitrungduc1410 cảm ơn câu trả lời của bạn nhé, mình check kĩ và nó chạy vào rồi bạn.

console.log('start emit');
 this.$emit('showPopup');
 console.log('end emit');

mình nghĩ chắc nó bị ảnh hưởng ở đâu đó rồi, gây ra exception. mình đang check lại diện rộng hơn 😄

+1
| Reply
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Oct 6th, 2020 3:03 a.m.

@benkyou thay vì check axios, bạn thử đoạn try/catch đơn giản và throw ra exception luôn xem:

try {
 throw new Error('This error from Child')
} catch(error) {
 this.$emit('has-error', error)
}
+2
| Reply
Share
Avatar iamfresher @benkyou
Oct 6th, 2020 3:04 a.m.

@maitrungduc1410 cái này thì lại đc bạn ạ. mình đã thử nó ở ngoài axios thì vẫn đc 😄

0
| Reply
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Oct 6th, 2020 3:07 a.m.

@benkyou vậy thì bạn lại thử gọi vào 1 method ở chính component đó coi sao, check chắc chắn this vẫn trỏ về component hiện tại:

Child.vue:

<template>
  <div class="container">
    Hello world
  </div>
</template>

<script>
import axios from 'axios'
  export default {
    mounted() {
      axios.get('httpsss://randomuser.me/api/')
      .then((response) => {
        console.log(response.data)
      }).catch(error => {
        this.test()
      }).finally(() => {
      })
    },
    methods: {
       test() {
           console.log('Hello Friend')
       }
    }
  }
</script>

+1
| Reply
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Oct 6th, 2020 3:08 a.m.

@maitrungduc1410 nếu đây là vấn đề thì bạn tạo 1 biến tên là self = this ở ngoài axios, rồi bên trong catch thì dùng self.emit

let self = this
axios.get('httpsss://randomuser.me/api/')
      .then((response) => {
        console.log(response.data)
      }).catch(error => {
         self.emit......
       }....
+2
| Reply
Share
Avatar iamfresher @benkyou
Oct 6th, 2020 3:14 a.m.

@maitrungduc1410 cả 2 gợi ý của bạn mình đều check thử rồi mà vẫn ko đc.
hình như mình đoán ra vấn đề nằm ở đâu rồi. để mình thử xem có đúng ko rồi mình báo lại nhé. cảm ơn support của bạn 😄

+2
| Reply
Share
Answered Oct 6th, 2020 2:19 a.m.
+1

Lý do là những thay đổi trong dữ liệu sẽ kích hoạt rerender lại, không được đồng bộ hóa trên $nextTick. Và giá trị mới sẽ được gửi đến component child thông qua prop trong quá trình re-render của component parent. Bạn không nên sử dụng emit bên trong $nextTick đó.

Share
Avatar iamfresher @benkyou
Oct 6th, 2020 2:24 a.m.

@quanghung97 vậy có cách nào khác ko pro? hiện tại đang ko emit đc sang cho parent 😦
Chính xác là emit rồi, mà parent ko listen đc.huhu

+1
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Oct 7th, 2020 8:40 a.m.

@benkyou bạn xài $emit trong watch thử xem

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.