Asked Mar 4th, 2020 3:02 AM 141 0 2
  • 141 0 2
+1

Sort Array alphabetically JavaScript

Share
  • 141 0 2

Mình có một array như hình, làm cách nào để sort name theo alphabetically nhỉ?

Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Mar 4th, 2020 3:08 AM

Bạn thử dùng lodash nhé: https://lodash.com/docs/4.17.15#sortBy

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Mar 4th, 2020 3:09 AM
Accepted
+2

bạn thử code này xem arr.sort((a, b) => (a.name > b.name) ? 1 : -1)

Share
Mar 4th, 2020 3:27 AM

Code như bạn mình dùng được rồi, cảm ơn bạn nha

0
| Reply
Share
Avatar Cỏ dại @nohope97
May 17th, 11:30 AM

xịn thật

0
| Reply
Share
Answered Mar 4th, 2020 3:08 AM
0

Bạn thử dùng sortBy của lodash nhé: https://lodash.com/docs/4.17.15#sortBy

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.