Asked Jul 5th, 2018 2:29 PM 45 0 1
  • 45 0 1
-8

Crypto Currency

Share
  • 45 0 1

NEED SOME HELP ABOUT CREATING COIN

1 ANSWERS


Answered Jul 6th, 2018 1:17 AM
0

Cụ thể không biết bạn đang muốn làm gì, và đang gặp vấn đề ở phần nào nhỉ?

Nếu là tạo ra một đồng tiền mã hoá, thì bạn có thể tham khảo series Thử tạo Blockchain và tiền ảo BitCoin bằng HTML và Javascript trên Viblo của tác giả @chungminhtu xem sao 😄

Share