Asked Apr 14th, 2018 7:43 a.m. 131 0 1
  • 131 0 1
0

cần giúp.mình đang thử Xây dựng Recommender System đơn giản với Python mà bị lỗi như vậy, mọi người ai biết chỉ giúp mình với

Share
  • 131 0 1

1 ANSWERS


Answered Apr 16th, 2018 1:28 a.m.
+2

Bạn đang sai ở đoạn cosine(data.ix[:, i], data.ix[:, j])

Hàm cosine nhận đầu vào là mảng dạng số. Mảng của bạn hiện tại là dạng string nên xảy ra lỗi. Giải quyết bằng cách convert data sang dạng số trước khi tính toán cosine.

Để convert data trước khi đưa vào tính toán, bạn có thể tham khảo bài viết này: https://viblo.asia/p/ap-dung-machine-learning-xay-dung-ung-dung-chatbot-cua-rieng-ban-3P0lPk38Zox

Share
Apr 16th, 2018 3:26 a.m.

bạn hằng thúy nguyễn ơi cho mình xin tí kinh nghiệm về làm cái này với được không

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.