Asked Jun 29th, 2018 4:15 a.m. 83 0 0
  • 83 0 0
-2

Xử lí chuỗi trong sql

Share
  • 83 0 0

trong ms sql, em muốn tạo 1 procedure tên spInsert có tham số để insert dữ liệu hàng loạt vào bảng có cấu trúc tblNhanVien(idNV int, tenNV nvarchar(30)) theo kiểu như procedure sau:

    exec spInsert N"{{idNV 1,  tenNV 1}, {idNV 2, tenNV 2}, ....}"

vậy em phải làm ntn có thể lấy được các thông tin như idNV với tenNV như trên để insert vào bảng

Jun 29th, 2018 6:18 a.m.

:-?

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.