Asked Mar 23rd, 2020 9:41 AM 58 0 1
  • 58 0 1
0

Sử dụng pandas ghi dữ liệu

Share
  • 58 0 1

Cả nhà e hỏi chút e có sủ dụng pandas để ghi dữ liệu.Nhưng bị lỗi PermissionError: (Errno 13) Permission denied cả nhà có cách nào khăc phục không ạ

1 ANSWERS


Answered Mar 23rd, 2020 11:04 AM
Accepted
+1

Bạn ghi dữ liệu vào thư mục nào. Mình đoán chắc kèo là đường dẫn thư mục bạn muốn ghi vào không có quyền ghi rồi. Cái đường dẫn ở trong data.to_csv('đường dẫn') ấy 😃)

Kiểm tra lại nhé 😃))

Share
Avatar Thanh Mai @maint3991
Mar 23rd, 2020 1:08 PM
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas import ExcelWriter
from pandas import ExcelFile
a = pd.read_excel('dccn.xlsm',header=9,encoding='utf-8')
print(a.columns)
b2= pd.DataFrame(pd.pivot_table(a,index=['Mã KH','Tỉnh','Đơn vị','Tên kh'],values=['Số dư'],aggfunc='sum'))
writer = ExcelWriter('congno2.xlsx',engine='openpyxl', model='a')
writer = ExcelWriter('congno2.xlsx')
b2.to_excel(writer,sheet_name='sheet1',index=False)

code minh day b.Minh luu tren o D binh thuong

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.