Asked Jan 22nd, 2019 2:09 a.m. 569 0 1
 • 569 0 1
+1

show beginning of text in input react native

Share
 • 569 0 1

Mọi người cho mình hỏi chút với ạ.

Mình đang làm về React native mà khi nhập chữ vào Input Text khi chữ quá dài và mình chuyển sang dòng Input Text khác thì dòng chữ ở InputText trên lại Không hiển thị từ phần đầu mà lại hiển thị từ phần cuối.

Làm sao để cho nó hiển thị từ phần đầu nếu dòng chữ quá Dài ạ.

Thank mọi người Giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Jan 23rd, 2019 1:23 a.m.
+1

Bạn có thể thêm ellipsizeMode="head" hoặc ellipsizeMode="tail" nhá

Share
Jan 23rd, 2019 1:31 a.m.

Hoặc bạn có thể thử cách này, khi gõ xong thì setState về ban đầu, Good luck!!

import React, { Component } from 'react';
import { AppRegistry,View, TextInput,Text } from 'react-native';

export default class UselessTextInput extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { text: 'Initial Placeholder' , textTwo:'Initial Two'};
 }

 render() {
  return (
   <View>
   <Text>
    text: {this.state.text}
    </Text> 
       <Text>
    textTwo: {this.state.textTwo}
    </Text>
   <TextInput
    style={{height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1}}
    onChangeText={this.onChangeText.bind(this)}
   />
   <TextInput
    style={{height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1}}
    onChangeText={this.onChangeTextTwo.bind(this)}
   />
   </View>
  );
 }
 
 onChangeText(text){
  this.setState({text})
 }
 
 onChangeTextTwo(text){
  this.setState({textTwo:text})
 }
}
+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.