Asked Oct 16th, 2019 4:49 a.m. 85 0 1
 • 85 0 1
0

ghi du liệu python ra excel

Share
 • 85 0 1

{'summary': {'total_count': 495}, 'data': [{'name': 'Minh Trang', 'id': '5058741921795595547'}, {'name': 'Trường Xuân', 'id': '952943284758944534'}

e đang có dư liệu ra kiểu này nhưng giờ ko biết làm thế nào để ghi ra được file csc hoặc xlsx. E đã thử viết code

invitable_friends = zalo_3rd_app_client.get('/me/invitable_friends',token , {
  'offset': '0',
  
  'limit': '200',
  
  'fields': 'id,name '
})

ab=dict(invitable_friends)

writefile = 'abc1.csv'

fieldnames = ['data1','data2', 'data3','data4','data5']

with open( writefile, 'w' ) as f:

  writer = csv.writer(f)
  
  writer.writerow(fieldnames)
  
  writer.writerows (ab)

print(ab)

Code e viết nhưng khi mở file csv ra thi nó chỉ chạy có summary. Mong anh chị chỉ giúp e với ạ

1 ANSWERS


Answered Oct 16th, 2019 4:57 a.m.
Accepted
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.