Asked thg 6 2, 2020 8:19 SA 178 0 2
  • 178 0 2
+1

Hỏi về laravel

Share
  • 178 0 2

Mọi người cho em hỏi. Em đang có một cái biến description_time ở view như thế này. Nhưng em hoàn toàn không biết biến đấy được sinh ra ở đâu. Vì em dump $item thì không thấy có biến đó. Mà model cũng không có. Vậy mọi người cho em hỏi biến này có thể sinh ra ở đâu ạ? Em cảm ơn!

2 ANSWERS


Answered thg 6 2, 2020 8:23 SA
Accepted
+4

Bạn thử check xem có Accessor getDescriptionTimeAttribute được định nghĩa trong model không? Hoặc là kiểm tra SQL query của chức năng đấy, có thể là mệnh đề SELECT có custom field có tên là description_time chăng 🤔

https://laravel.com/docs/7.x/eloquent-mutators#accessors-and-mutators

Share
Answered thg 6 2, 2020 8:22 SA
+3

Có khi nào trong model bạn đang sử dụng Mutator https://laravel.com/docs/7.x/eloquent-mutators#introduction

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.