Asked thg 11 15, 2019 10:25 SA 79 0 1
  • 79 0 1
-5

hỏi link làm menu select namu

Share
  • 79 0 1

các bạn ơi loại link location này dùng làm menu listbox kiểu <option></option> đ0ược 0, file:///C:/Users/Admin/Desktop/mmmm.html

Avatar hồ @jonyu
thg 11 16, 2019 1:52 SA

quân, dùng BOM trong javascript dùng cho <option></option> được 0

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered thg 11 15, 2019 2:36 CH
0

Bạn đặt link thế thì bọn dùng Linux với bọn dùng Mac OS như mình vào bằng mắt à?

Share
Avatar hồ @jonyu
thg 11 16, 2019 1:02 SA

mình thực tập ở máy chưa up vô host

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.