Asked thg 2 13, 2019 7:51 SA 160 0 0
 • 160 0 0
0

Giải thuật lock 1 xử lý trong bấp đồng bộ NodeJS?

Share
 • 160 0 0

Chào mọi người, Đây là bài post đầu tiên nên có gì mọi người góp ý với nha.

 1. Mình có thiết kế 1 con chatbot telegram để sử dụng.
 2. Trong có co inline button như hìn sau:
 3. Nếu nhiều người dùng khác nhau click nhanh quá nó sẽ gửi nhiều request lên hệ thống.
 4. Mình đã sáng tạo ra giải thuật lock ở 1 thời điểm chỉ 1 xử lý của 1 người.

Issue: Vẫn có trường hợp 2 người cũng nhất 1 thời điểm bị xử lý sai.

Expert: Mong mọi người góp ý về code ạ.

  // 1 phân tích callback_data 
  // Lấy mã đơn
  var res = callback_data.match(/^BOOK_ORDER_(.+)$/i);
  var code = res[1];

  /////// KHOA DON
  if (locks[code] == 1) {
   return;
  }
  locks[code] = 1;
  /////// END KHOA DON

  // lọc tình trạng 2 bạn cùng lấy đơn
  // 6 là trạng thái đơn trong box chung
  var order = await Order.get(code);
  if (order.stateorder_id != 6) {
   locks[code] = 0;
   return;
  }

  var shipper = await Shipper.get(nguoichat_id);
  if (!shipper) {
   locks[code] = 0;
   return;
  }

  // 3 Lưu lần 1 để đơn chuyển sang trạng thái đã gửi, 2 người cùng lấy đơn
  var params = {
   SET: {
    shipper_id : shipper.shipper_id,
    state_order_shipper : "Đã gửi",
    state_order_shipper_at : moment().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss'),
    stateorder_id : 5,
   },
   WHERE: {
    code
   }
  };
  await Model.update('orderbill', params);
  locks[code] = 0;
thg 2 13, 2019 8:08 SA

nhất nhanh quá nó sẽ gửi nhiều request lên hệ thống.

Ý bạn có phải là: nhấn nhanh quá nó sẽ gửi nhiều request lên hệ thống. :-?

0
| Reply
Share
thg 2 13, 2019 8:18 SA

Theo mình việc này đâu cần lock lại nhỉ. Request của bạn chắc cũng không đến con số lớn nên server vẫn cân được hết chứ ??.

0
| Reply
Share
Avatar Đạt Đỗ @ddthanhdat
thg 2 13, 2019 9:01 SA

@huukimit Đã chỉnh lại, cám ơn bạn đã góp ý.

0
| Reply
Share
Avatar Đạt Đỗ @ddthanhdat
thg 2 13, 2019 9:02 SA

@tuanbacyen Rất nhanh luôn bạn à, 20 người canh nhất nút đó. Dạng cướp quà, zựt quà chẳng hạn.

0
| Reply
Share
thg 2 14, 2019 1:51 SA

Vậy theo mình bạn không nên sử lý hàng đợi trên client làm gì vì nó đang theo kiểu dạng asyn. Mình nghĩ thay vao đó bạn tạo 1 stack ở dưới server rồi sử lý lần lượt cái nào đến trước thì làm trước. Và block việc multiple click đến khi người dùng nhận được đơn thì thôi. 😃

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.