Asked May 25th, 2019 6:42 p.m. 245 0 1
 • 245 0 1
0

Form đăng ký HTML

Share
 • 245 0 1

Em hiện có 1 trang đăng ký như này ạ!!! Nhưng em đang mắc là làm như thế nào để phía server nhận được các thông tin từ form đăng ký và ghi nó vào file JSON của em. Server hiện em đang sử dụng Nodejs và ExpressJS ạ. Mong các bác chỉ giáo cho em ạ!!!!

Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
May 27th, 2019 1:29 a.m.

Bạn thử tham khảo bài viết này xem https://flaviocopes.com/express-forms/ này

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 27th, 2019 2:00 a.m.
Accepted
+1

Bạn có thể đặt id cho các element rồi lấy value để truyền vào Json để gửi request. ở đây mình có 1 ví dụ dùng ajax, bạn có thể tham khảo thử:

var addEmployee =function(){
 var name = $("#nameAdd").val();
 var email =$("#emailAdd").val();
 var password =$("#passwordAdd").val();
 var flag = false;
 for(var i =0 ; i < allUsers.length ; i++){
  if(allUsers[i].email == email){
   flag = true;
   break;
  }
 }


 var addedEmployee =
 {
  name: name,
  email: email,
  password: password,
 }

  if(name != "" && email != "" "" && password != "" ){
   if(!flag){
    $.ajax({
     url: "/QuanLy/addUser",
     type : "POST",
     data: JSON.stringify(addedEmployee),
     contentType: 'application/json',
     success: function (user) {
      //xử lý sau khi gửi request thành công
     }
      }
     );
   }else {
     toastr.error('Email đã tồn tại','ERROR!',{timeOut: 2000});
   }
  }else {
   toastr.error('Yêu cầu nhập đủ thông tin','ERROR!',{timeOut: 2000});
  }
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.