Asked Feb 5th, 2021 6:34 a.m. 304 0 1
  • 304 0 1
0

microservice về Finance

Share
  • 304 0 1

Cho hỏi các bạn làm microservice về Finance thì cơ chế Retry nào tỷ lệ rớt lệnh thấp nhất?

1 ANSWERS


Answered Feb 14th, 2021 2:28 p.m.
0

Bạn hỏi rất chung chung nên mình cũng sẽ trả lời chung chung: Sử dụng kiến trúc Event-driven hoặc Eventual consistency model.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.