Asked Feb 5th, 6:34 AM 292 0 1
  • 292 0 1
0

microservice về Finance

Share
  • 292 0 1

Cho hỏi các bạn làm microservice về Finance thì cơ chế Retry nào tỷ lệ rớt lệnh thấp nhất?

1 ANSWERS


Answered Feb 14th, 2:28 PM
0

Bạn hỏi rất chung chung nên mình cũng sẽ trả lời chung chung: Sử dụng kiến trúc Event-driven hoặc Eventual consistency model.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.