Asked Oct 24th, 2018 5:31 a.m. 231 0 1
  • 231 0 1
+1

Decompile framework ios hoặc .arr file.

Share
  • 231 0 1

Như tiêu đề thì mình muốn hỏi xem có cách nào từ file.framework của iOS và file .arr của android có cách nào decompile và lấy được mã ngưồn không. Mình có thử các arr -> jar, tuy nhiên nó cũng chỉ dịch được một số file hầu hết là các interface và các file mã hoá.

1 ANSWERS


Answered Oct 24th, 2018 6:32 a.m.
+1

You can disassemble a binary and get back assembly source, but there is no way to get back your original Objective-C structured source code.


EDIT: You may want to give Hopper a try. I didn't try it personally yet but Mike Ash says it's good.

Source : https://stackoverflow.com/a/2661737/2776008

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.