Asked thg 8 19, 2022 4:49 SA 116 0 1
  • 116 0 1
+1

Tạo Regex pattern không chứa special character và emoji

Share
  • 116 0 1

Mình có task kiểm tra value nhập vào EditText thỏa mãn diều kiện trên, hiện tại mình vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, mong mọi người cố vẫn với ạ!

Mình đã lm được điều kiện "không chưa kí tự đặc biệt" bằng cách như ở dưới:

1 ANSWERS


Answered thg 8 26, 2022 8:09 SA
0

Bạn thử thêm đk này xem && !value.matches(Regex("[^\w]"))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.