Asked Mar 10th, 2021 9:03 a.m. 116 0 3
  • 116 0 3
+1

Thắc mắc dùng redux khi call api

Share
  • 116 0 3

Em mới học về redux nên có thắc mắc, nếu ta có state của store chứa giá trị mảng trả về từ api, nếu sau đó ta add thêm 1 phần tử mảng về backend server thông qua api thì khi đó ta update state store như thế nào ạ, sẽ cho state lấy mới toàn bộ mảng lại từ api hay sau khi ta add thành công 1 phần tử về server thì ta add tiếp phần tử đó vào state ạ, e cảm ơn

3 ANSWERS


Answered Mar 10th, 2021 9:06 a.m.
Accepted
0
  • nếu api lúc bạn trả về chỉ có 1 phần tử thì bạn lấy mảng trong state ra sau đó thêm phần tử từ API trả về thêm nó vào mảng state vừa lấy xong cập nhật lại state trong store
Share
Answered Mar 10th, 2021 9:14 a.m.
0

Theo mình b nên update thêm phần tử vừa được thêm vào db vào state thay vì lấy tất cả dữ liệu từ api để update lại state . Vì nếu b dispatch lại để get lại tất cả phần tử đấy b phải tốn thêm 1 request + query nữa .

Share
Answered Mar 11th, 2021 1:04 a.m.
0

Khi bạn add thêm một phần tử về backend server, theo mình thì trong api bạn nên trả ra phần tử đó. Sau đó trong store khi update thành công thì bạn cập nhật là phần tử đó vào mảng state hiện tại, chính là việc add thêm một phần tử vào mảng đó =))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.