Asked Jun 13th, 2018 4:40 a.m. 328 0 2
 • 328 0 2
0

Cần các anh giúp Close app trên notification

Share
 • 328 0 2

Em đang làm cái notification có nút close bây giờ em cần nhấn vào nút close đó để close app khi đang trong app và khi khóa màng hình. Hiện tại em đang dùng lệnh System.exit(0); nhưng nó chỉ close được this activiti thôi

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jun 13th, 2018 7:02 a.m.

Em có thể nói rõ ra là em đang làm app cho nền tảng nào, viết bằng ngôn ngữ nào được không 😂

0
| Reply
Share
Avatar Kids @Lynk
Jun 13th, 2018 7:12 a.m.

@thangtd90 em viết app android ngôn ngữ java ạ

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jun 13th, 2018 7:54 a.m.
+2

@Lynk Bạn thử các 1 trong các phương thức dưới này xem thế nào nhé:

Nguồn: https://stackoverflow.com/a/45704599

Ngoài ra, hình như bạn đang muốn close app in background, nếu vậy bạn cần thêm android:excludeFromRecents="true" vào AndroidManifest. Ví dụ:

<activity
  android:name=".MainActivity"
  android:excludeFromRecents="true">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>
Share
Answered Jun 13th, 2018 7:49 a.m.
+1

Bạn thử tham khảo link này xem: https://stackoverflow.com/questions/43058960/exit-application-after-click-on-android-notification

Intent intent = new Intent("close_app");
PendingIntent pIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, (int) 
        System.currentTimeMillis(), intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
.
.
.// build your notification

Then in your onCreate:

 private BroadcastReceiver mReceiver;

  mReceiver = new BroadcastReceiver() {
   @Override
   public void onReceive(Context context, Intent intent) {
     Log.d("TAG" ,"onReceive ");
     finish();
    }
   };

Then receive your action and register in your onCreate or onResume:

 IntentFilter filter = new IntentFilter();
   filter.addAction("close_app");
   registerReceiver(mReceiver, filter);
Share
Avatar Kids @Lynk
Jun 13th, 2018 9:21 a.m.

đã thử nhưng mà chỉ có màn hình nào nó có gọi notification thôi, còn màn hình không gọi như màn hình setting thì nó chỉ kill activity setting thôi

0
| Reply
Share
Jun 13th, 2018 9:22 a.m.

@Lynk Bạn thử tham khảo thêm câu trả lời của anh Phạm Văn Doanh bên dưới xem giúp ích bạn được gì hơm?

0
| Reply
Share
Avatar Kids @Lynk
Jun 13th, 2018 9:23 a.m.

em cũng đã thử nhưng không đc

0
| Reply
Share
Jun 13th, 2018 9:32 a.m.

@Lynk android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.