Asked Nov 25th, 2021 9:45 a.m. 136 0 0
  • 136 0 0
0

Thắc mắc về cách hoạt động của next-redux-wrapper

Share
  • 136 0 0

mình đang tìm hiểu về cách sử dụng redux với nextjs, qua tìm hiểu thì để sử dụng redux khi ssr cần next-redux-wrapper, khi mình tìm hiểu chỉ có hướng dẫn cách sử dụng như thế nào mà không thấy nói rõ nguyên tắc hoạt động nó ntn ( ví dụ như hydrate, mình đang ko hiểu nó là cái gì và làm gì ,.... ), mong mọi ng giúp ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.