Asked Mar 20th, 2020 3:07 a.m. 86 0 1
  • 86 0 1
0

python

Share
  • 86 0 1

'''response = service.spreadsheets().values().append( spreadsheetId=gsheet_id, valueInputOption='RAW', insertDataOption='INSERT_ROWS', range='data1!A1', body=dict( majorDimension='ROWS', values=rngData ) ).execut'''

//code e đưa dữ liệu từ excel sang google sheet nhưng mỗi lần e chạy lệnh thì append lại update google vào cuối trang.Cả nhà cho e hỏi làm sao để cóp làm mới luôn từ dòng A1 được ko ạ

Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Mar 20th, 2020 3:14 a.m.

bạn đặt code trong cặp 3 dấu nháy ``` như vậy nhé

```<ten-ngon-ngu>

// code

```

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Mar 25th, 2020 6:41 a.m.
Accepted
0

Bạn thử dùng hàm update thay cho append xem.

Share
Avatar Thanh Mai @maint3991
Mar 25th, 2020 7:15 a.m.

thanbnk b.minh su dụng update ok rui

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.