Asked Feb 22nd, 2023 12:49 a.m. 77 0 0
  • 77 0 0
0

Nestjs - create many input mutation nestjs

Share
  • 77 0 0

2023-01-16_123242.png

HI mọi người, mọi người cho em hỏi chút, em muốn insert nhiều bản ghi 1 lúc vào DB như trong hình, em làm như nào ạ. em dùng grabhql + nest js

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.