+3

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P2

Ở phần 2 này, tôi sẽ hướng dẫn cách bạn cách cài đặt Python và NLTK.

Phần 1: Cài đặt Python.

Trong hướng dẫn này, phiên bản Python được sử dụng là 3.x. Các bạn vào trang chủ của Python là https://www.python.org/downloads/ để tiến hành Download phiên bản tương ứng.

Phần 2: Cài đặt NLTK

Sau khi đã cài đặt xong Python ở phần trên, các bạn truy cập vào Terminal của GNU/Linux hoặc CMD của Window để tiến hành cài đặt NLTK. Để cài đặt NLTK, ta sử dụng PIP, ở đây là PIP3, tương ứng với phiên bản Python 3.x . HĐH tôi sử dụng là macOS, nên nếu bạn sử dụng HĐH khác, kết quả có thể hơi khác 1 chút.

pip3 install nltk

Kết quả hiện ra như sau

Collecting nltk
  Downloading nltk-3.2.5.tar.gz (1.2MB)
    100% |████████████████████████████████| 1.2MB 765kB/s 
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (from nltk)
Building wheels for collected packages: nltk
  Running setup.py bdist_wheel for nltk ... done
  Stored in directory: /Users/jinohoang/Library/Caches/pip/wheels/18/9c/1f/276bc3f421614062468cb1c9d695e6086d0c73d67ea363c501
Successfully built nltk
Installing collected packages: nltk
Successfully installed nltk-3.2.5

Vậy là chúng ta đã cài đặt xong phiên bản 3.2.5 của NLTK. Tới đây ta còn 1 bước nữa trước khi hoàn thành, đó là cài đặt các gói dữ liệu của NLTK. Truy cập Python console bằng cách gõ lệnh

python3

Kết quả

Python 3.6.2 (default, Jul 17 2017, 16:44:45) 
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 8.1.0 (clang-802.0.42)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

Tại đây ta tiến hành cài đặt các gói dữ liệu của NLTK bằng cách gõ lệnh

>>> import nltk
>>> nltk.download()

Màn hình tải các gói dữ liệu của NLTK hiện ra, ở đây tôi đã cài đặt hết các gói. Vậy là NLTK đã sẵn sàng để sử dụng.

DEHA AI Lab - Công ty cổ phần DEHA Việt Nam.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.