+1

Working With String c#

Remove extra white-spaces within a string

public static string RemoveExtraWhiteSpaces(string inputString)
    {
      string result = "";
      if (!String.IsNullOrEmpty(inputString))
      {
        result = Regex.Replace(inputString.Trim(), @"\s+", " ");
      }
      return result;
    }
    
 EX: string inputString ="  Remove   extra  white-spaces  within  a  string  ";
 string result ="Remove extra white-spaces within a string";

Get First Name From FullName

 public static string GetFirstNameFromFullName(string fullname)
    {
      string firstName = "";
      if (!String.IsNullOrEmpty(fullname))
      {
        List<string> arrName = new List<string>();
        fullname = RemoveExtraWhiteSpaces(fullname);
        arrName = fullname.Split(' ').ToList();
        firstName = arrName[0];
      }
      return firstName;
    }
    
    EX: string inputString =" Nguyen Thi Yen Nhi";
   string result ="Nguyen"; 

Get Last Name From FullName

public static string GetLastNameFromFullName(string fullname)
    {
      string lastName = "";
      if (!String.IsNullOrEmpty(fullname))
      {
        List<string> arrName = new List<string>();
        fullname = XoaKhoangTrangDuThua(fullname);
        arrName = fullname.Split(' ').ToList();
        if(arrName.Count > 1)
        {
          arrName.RemoveAt(0);
          lastName = String.Join(" ", arrName);
        }
        else
        {
          lastName = arrName[0];
        }
      }
      return lastName;
    }
    EX: string inputString =" Nguyen Thi Yen Nhi";
   string result ="Thi Yen Nhi";

Get String With Lenght

public static string GetStringWithLenght(string inputString, int maxl)
    {
      string result = "";
      if (string.IsNullOrEmpty(inputString))
      {
        return result;
      }
      result = inputString;

      if (result.Length > Math.Abs(maxl))
      {
        result = result.Substring(0, Math.Abs(maxl));
      }

      return result;
    }
     EX: string inputString ="0123456789111";
   string result = GetStringWithLenght(inputString,10)=> "0123456789";
    

Change String To VietnameseSigns

 private static readonly string[] VietnameseSigns = new string[]
    {

      "aAeEoOuUiIdDyY", "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ","ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ", "éèẹẻẽêếềệểễ","ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ","óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ","ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ", "úùụủũưứừựửữ",

      "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ", "íìịỉĩ", "ÍÌỊỈĨ", "đ", "Đ", "ýỳỵỷỹ", "ÝỲỴỶỸ"
    };
public static string ChangeStringToVietnameseSigns(string str)
    {
      if (str == "") return "";
      for (int i = 1; i < VietnameseSigns.Length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < VietnameseSigns[i].Length; j++)
          str = str.Replace(VietnameseSigns[i][j], VietnameseSigns[0][i - 1]);
      }
      if (str.Length > 0)
      {
        //Remove WhiteSpace
        str = Regex.Replace(str, @"\s", "");
      }
      return str;
    }

Change Number To Alphabet

 public static string ConvertNumberToCharacter(int number)
    {
      string letters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
      var value = "";
      if (number >= letters.Length)
        value += letters[number / letters.Length - 1];
      value += letters[number % letters.Length];
      return value.ToLower();
    }

Change Number To Roman

 public static string ConvertNumberToRoman(int _Number)
    {
      string rs = "";
      try
      {
        string strRet = string.Empty;
        Boolean _Flag = true;
        string[] ArrLama = { "M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I" };
        int[] ArrNumber = { 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1 };
        int i = 0;
        while (_Flag)
        {
          while (_Number >= ArrNumber[i])
          {
            _Number -= ArrNumber[i];
            strRet += ArrLama[i];
            if (_Number < 1)
              _Flag = false;
          }
          i++;
        }
        rs = strRet;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        rs = string.Empty;
      }
      return rs.ToString();
    }

MD5Hash

public static string MD5Hash(string input)
    {
      StringBuilder hash = new StringBuilder();

      MD5CryptoServiceProvider md5provider = new MD5CryptoServiceProvider();
      byte[] bytes = md5provider.ComputeHash(new UTF8Encoding().GetBytes(input));

      for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
      {
        hash.Append(bytes[i].ToString("x2"));
      }
      return hash.ToString();
    }

Date String To DateTime

public static bool DateStringToDateTime(string inputString, out DateTime outputDateTime, string formatString = "")
    {
      outputDateTime = DateTime.MinValue;
      if (string.IsNullOrEmpty(inputString))
        return false;
      inputString = inputString.Trim();
      bool coGio = false;
      string format = "";
      if (!string.IsNullOrEmpty(formatString))
        format = formatString;
      else
      {
        if (inputString.Contains('-'))
          format = "dd-MM-yyyy";
        if (inputString.Contains('/'))
          format = "dd/MM/yyyy";
        if (inputString.Contains(' '))
          coGio = true;
      }
      if (coGio)
      {
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format + " HH:mm:ss", null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format + " HH:mm", null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format + " HH", null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        return false;
      }
      else
      {
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format, null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        return false;
      }
    }

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.