-1

Hàm thông dụng trong c#

Bài viết chỉ mang tính chất tổng hợp từ từ 😁

 1. Kiểm tra mật khẩu: từ 8->15 ký tự,chứa 1 nhất : 1 hoa. 1 thường, 1 ký tự đặc biệt
/// <summary>
    /// /// từ 8->15 ký tự,chứa 1 nhất : 1 hoa. 1 thường, 1 ký tự đặc biệt, 1 số
    /// </summary>
    /// <param name="pass"></param>
    /// <returns>Boolean</returns>
    public static Boolean checkPassHash(string pass)
    {     
      var passValidation = new Regex(@"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[^\da-zA-Z]).{8,15}$");
      
       ////var passValidation = new Regex(@"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[^\da-zA-Z]).{8,}$");///Yêu cầu mật khẩu ít nhất 8 kí tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt, 1 số.
      return passValidation.IsMatch(pass);
    }
 1. Kiểm tra hợp lệ ngày tháng
  /// <summary>
    /// Chuyển chuỗi ngày tháng năm [giờ phút giây] thành đối tượng DateTime
    /// </summary>
    /// <param name="inputString">chuỗi ngày tháng, định dạng dd/MM/yyyy hoặc dd-MM-yyyy (nếu có giờ thì thêm theo định dạng ' HH:mm:ss')</param>
    /// <param name="outputDateTime">kết quả ngày sau khi chuyển</param>
    /// <param name="formatString">định dạng riêng nếu có</param>
    /// <returns>true nếu chuyển được, false là chuyển thất bại</returns>
    public static bool DateStringToDateTime(string inputString, out DateTime outputDateTime, string formatString = "")
    {
      outputDateTime = DateTime.MinValue;
      if (string.IsNullOrEmpty(inputString))
        return false;
      inputString = inputString.Trim();
      bool coGio = false;
      string format = "";
      if (!string.IsNullOrEmpty(formatString))
        format = formatString;
      else
      {
        if (inputString.Contains('-'))
          format = "dd-MM-yyyy";
        if (inputString.Contains('/'))
          format = "dd/MM/yyyy";
        if (inputString.Contains(' '))
          coGio = true;
      }
      if (coGio)
      {
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format + " HH:mm:ss", null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format + " HH:mm", null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format + " HH", null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        return false;
      }
      else
      {
        if (DateTime.TryParseExact(inputString, format, null, DateTimeStyles.None, out outputDateTime))
          return true;
        return false;
      }
    }
 1. Convert string html to Plain Text Link: https://viblo.asia/p/convert-html-to-plain-text-c-XL6lAMXRlek

4.Convert base64 to Image

 public static Image Base64ToImage(string base64String)
    {
      
      // Convert Base64 String to byte[]
      byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
      Bitmap tempBmp;
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, imageBytes.Length))
      {
        // Convert byte[] to Image
        ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
        using (Image image = Image.FromStream(ms, true))
        {
          //Create another object image for dispose old image handler
          tempBmp = new Bitmap(image.Width, image.Height);
          Graphics g = Graphics.FromImage(tempBmp);
          g.DrawImage(image, 0, 0, image.Width, image.Height);
        }
      }
      return tempBmp;
    }
 1. Convert Image To Base64
public static string ImageToBase64(Image image, ImageFormat format)
    {
      string base64String;
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
        // Convert Image to byte[]
        image.Save(ms, format);
        ms.Position = 0;
        byte[] imageBytes = ms.ToArray();

        // Convert byte[] to Base64 String
        base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
      }
      return base64String;
    }
 1. Get First Day Of Month
/// <summary>
    /// Lấy ra ngày đầu tiên trong tháng có chứa 
    /// 1 ngày bất kỳ được truyền vào
    /// </summary>
    /// <param name="dtDate">Ngày nhập vào</param>
    /// <returns>Ngày đầu tiên trong tháng</returns>
    public static DateTime GetFirstDayOfMonth(DateTime dtInput)
    {
      DateTime dtResult = dtInput;
      dtResult = dtResult.AddDays((-dtResult.Day) + 1);
      return dtResult;
    }
/// <summary>
    /// Lấy ra ngày đầu tiên trong tháng được truyền vào 
    /// là 1 số nguyên từ 1 đến 12
    /// </summary>
    /// <param name="iMonth">Thứ tự của tháng trong năm</param>
    /// <returns>Ngày đầu tiên trong tháng</returns>
    public static DateTime GetFirstDayOfMonth(int iMonth)
    {
      DateTime dtResult = new DateTime(DateTime.Now.Year, iMonth, 1);
      dtResult = dtResult.AddDays((-dtResult.Day) + 1);
      return dtResult;
    }
 1. Get Last Day Of Month
/// <summary>
    /// Lấy ra ngày cuối cùng trong tháng có chứa 
    /// 1 ngày bất kỳ được truyền vào
    /// </summary>
    /// <param name="dtInput">Ngày nhập vào</param>
    /// <returns>Ngày cuối cùng trong tháng</returns>
    public static DateTime GetLastDayOfMonth(DateTime dtInput)
    {
      DateTime dtResult = dtInput;
      dtResult = dtResult.AddMonths(1);
      dtResult = dtResult.AddDays(-(dtResult.Day));
      return dtResult;
    }
    /// <summary>
    /// Lấy ra ngày cuối cùng trong tháng được truyền vào
    /// là 1 số nguyên từ 1 đến 12
    /// </summary>
    /// <param name="iMonth"></param>
    /// <returns></returns>
    public static DateTime GetLastDayOfMonth(int iMonth)
    {
      DateTime dtResult = new DateTime(DateTime.Now.Year, iMonth, 1);
      dtResult = dtResult.AddMonths(1);
      dtResult = dtResult.AddDays(-(dtResult.Day));
      return dtResult;
    }
 1. Check string is Url web
public static bool CheckUrlWeb( string link)
    {
      bool check = false;
      Regex regex = new Regex(@"^(http:\/\/www\.|https:\/\/www\.|http:\/\/|https:\/\/)?[a-z0-9]+([\-\.]{1}[a-z0-9]+)*\.[a-z]{2,5}(:[0-9]{1,5})?(\/.*)?$");
      // Step 2: call Match on Regex instance.
      Match match = regex.Match(link);
      // Step 3: test for Success.
      if (match.Success)
      {
        check = true;
      }
      return check;
    }
 1. Convert Numert to Character
/// <summary>
    /// Chuyển số sang ký tự, bắt đầu bằng 0
    /// </summary>
    /// <param name="number"></param>
    /// <returns></returns>
    public static string ConvertNumberToCharacter(int number)
    {
      string letters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
      var value = "";

      if (number >= letters.Length)
        value += letters[number / letters.Length - 1];

      value += letters[number % letters.Length];

      return value.ToLower();
    }
 1. Check PhoneNumber

 public static Boolean checkPhoneNumber(string phone)
    {
      var passValidation = new Regex(@"^([0-9]{10,12})$");/// từ 10-12 số

      return passValidation.IsMatch(phone);
    }
 1. Check Valid Email
public static bool IsValidEmail(string email)
    {
      try
      {
        var addr = new System.Net.Mail.MailAddress(email);
        return addr.Address == email;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
    }
 1. Convert string to unsigned
  
public Dictionary<string, string> MapCharacterSpecial = new Dictionary<string, string> {{ "'", "`"}, { "\"", "`"},{ "&", "and" },{ ",", ":" }, { "\\", "/" }
};

    private static readonly string[] VietnameseSigns = new string[]
    {

      "aAeEoOuUiIdDyY", "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ","ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ", "éèẹẻẽêếềệểễ","ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ","óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ","ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ", "úùụủũưứừựửữ",

      "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ", "íìịỉĩ", "ÍÌỊỈĨ", "đ", "Đ", "ýỳỵỷỹ", "ÝỲỴỶỸ"
    };
    /// <summary>
    /// Chuyển tiếng việt sang không dấu, k khoan trang
    /// </summary>
    /// <param name="str"></param>
    /// <returns></returns>
    public static string ChuyenSangKhongDau_KhongKTrang(string str)
    {
      if (str == "") return "";
      for (int i = 1; i < VietnameseSigns.Length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < VietnameseSigns[i].Length; j++)
          str = str.Replace(VietnameseSigns[i][j], VietnameseSigns[0][i - 1]);
      }
      if (str.Length > 0)
      {
        //loai no khoang trang
        str = Regex.Replace(str, @"\s", "");
      }
      return str;
    }
  .............Continue..........

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.