+4

UseCallback và UseMemo?

1. UseCallback() là gì?

Khái niệm: Là một react hooks giúp mình tạo ra một memoized callback và chỉ tạo ra callback mới khi dependencies thay đổi.

 • Nhận vào 2 tham số: 1 là function, 2 là dependencies.
 • Return memoized callback.
 • Chỉ tạo ra function mới khi dependencies thay đổi.
 • Nếu dùng empty dependencies thì không bao giờ tạo ra function mới.

2. UseMemo() là gì?

Khái niệm: Là một react hooks giúp mình tạo ra một memoized value và chỉ tính toán ra value mới khi dependencies thay đổi.

 • Nhận vào 2 tham số: 1 là function, 2 là dependencies.
 • Return memoized value
 • Chỉ tính toán value mới khi dependencies thay đổi.
 • Nếu dùng empty dependencies thì không bao giờ tính toán lại value mới.

3. So sánh useCallback() vs useMemo().

Giống nhau:

 • Đều áp dụng kĩ thuật memoization.
 • Đều nhận vào 2 tham số: function và dependencies.
 • Đều là react hooks, dùng cho functional component.
 • Dùng để hạn chế những lần re-render dư thừa (micro improvements).
 • KHÁC NHAU

4. Có nên sử dụng useCallback() vs useMemo() hay không?

 • Không nên dùng cho tất cả components.
 • Nên dùng cho: đồ thị, biểu đồ, animations, những component nặng phần render.
 • Chỉ là micro improvements.

EX: https://codesandbox.io/s/bitter-platform-sklqi?file=/src/App.js

Nguồn tham khảo: https://www.ezfrontend.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.