+4

Tương tác với mảng trong JavaScript với một số tính năng mới

Bài viết gốc Vikas Yadav - Upgrade your JavaScript Array Knowledge

Hàng ngày JavaScript được thêm một số tính năng mới đôi khi chúng ta đang bận với công việc code hàng ngày mà vẫn tiếp tục sử dụng cách cổ truyền để giải quyết một số vấn đề cụ thể mà không biết có phương thức hoặc tính năng mới được thêm vào JavaScript phiên bản mới. Trong bài viết này sẽ đưa một số phương thức đã thêm vào Array trong phiên bản mới của JavaScript.

Array.prototype.isArray

Khi có một object trong JavaScript làm sao để check có phải là một Array? Đây là một câu hỏi hay hỏi trong cuộc phỏng vấn. Thông thường nếu là lập trình viên biết sơ qua JavaScript sẽ dùng typeof nhưng typeof sẽ trả về Object đối với Array.

isArray

typeof không check được vậy có cách nào khác? Giải pháp là sử dụng Object.prototype.toString

let arr = [1, 2, 3];
let obj = {name: 'Viblo', age: '4'};

Object.prototype.toString.call(arr);

Object.prototype.toString.call(obj);

prototype_toString

Vậy vấn đề đã được giải quyết. Với JavaScript phiên bản mới hơn có một phương thức isArray.

let arr = [1, 2, 3];
let obj = {name: 'Viblo', age: '4'};

Array.isArray(arr)

Array.isArray(obj);

Array.isArray

Phương thức isArray hỗ trợ hầu hết các trình duyệt.

isArray Browser compatibility

Với những trình duyệt không hỗ trợ có thể dùng polyfill với link này.

Array.prototype.includes

Khi chúng ta cần tìm liệu một item cho trước có phải tồn tại trong mảng hay không, chúng ta hay dùng indexOf và check kết quả lớn hơn -1.

let arr = [1,2,3,4];
let item = 4;
let result = arr.indexOf(item) > -1 ? 'exist' : 'do not exist';
console.log(result)

indexOf

Thế nhưng chúng ta có thể dùng includes sẽ trả về true nếu item đó tồn tại trong mảng và ngược lại false.

let arr = [1,2,3,4];
let item = 4;
console.log(arr.includes(item));

console.log(arr.includes(5));

includes

Kiểm trả sự tương thích thấy rằng IE không được hỗ trợ. link

includes Browser compatibility

Array.prototype.find

Phương thức này rất hữu ích nếu chúng ta có một mảng của các object và mục đích chúng ta muốn tìm một object với một điều kiện nhất định.

Đôi khi coder dùng filter để tìm object dựa trên điều kiện nhưng như chúng ta biết phương thức filter trả về một mảng đã lọc không chứa item trong mảng đó. Vậy mỗi khi cần phải lấy từ item đầu tiền từ mảng đã lọc.

let users = [{
 name: 'NVA'
}, {
 name: 'NVL'
}, {
 name: 'NTT'
}, {
 name: 'NTAT'
}];
// Tìm một user có tên NTAT với filter

let filteredUser = users.filter(user => user.name === 'NTAT');
console.log('array đã lọc => ', filteredUser);

// Vậy để dùng user cần phải filteredUser[0]
console.log('user đã lọc => ', filteredUser[0]);

filter array

Vẫn có giải pháp tốt hơn đó là phương thức find.

let users = [{
 name: 'NVA'
}, {
 name: 'NVL'
}, {
 name: 'NTT'
}, {
 name: 'NTAT'
}];
// Tìm một user có tên NTAT với find

let filteredUser = users.find(user => user.name === 'NTAT');

console.log('user đã lọc => ', filteredUser);

array find

Kiểm trả sự tương thích thấy rằng IE không được hỗ trợ. link

find Browser compatibility

Array.prototype.flat

Bạn từng gặp trường hợp với một mảng chứa phần tử cũng là mảng và cần gộp thành một mảng? Giải quyết như thế nào? Có thể dùng reduceconcat đó là cách để giải quyết vấn đề nhưng bây giờ có toán tử flat có thể giúp cho tới độ sâu truyền vào.

let arr = [1,2, [3,4,5]];
let result = arr.flat();

console.log(result);

let brr = [arr, [9, 8, 7]]
console.log('array level 2: ', brr);

console.log('array level 2 flatten: ', brr.flat(2));

array flat

Trong trường hợp không biết độ sâu thì làm như thế nào? Quay lại sử dụng reduceconcat.

let arr = [1,2, [3,4,5,[6,7,8,9,10]]];
function flattenDeep(arr1) {
  return arr1.reduce((acc, val) => {
    return Array.isArray(val) ? 
      acc.concat(flattenDeep(val)) :
      acc.concat(val);
  }, []);
}
console.log(flattenDeep(arr))

Có một cách khác như Matthew Hartman đã chỉ ra thì chỉ cần truyền Infinity thì mọi thứ sẽ được giải quyết và không cần dùng reduceconcat nữa.

let arr = [1,2, [3,4,5,[6,7,8,9,10]]];
let result = arr.flat(Infinity);
console.log(result);

Với bài toán này có nhiều giải pháp nếu bạn không muốn sử dụng đệ quy có thể tham khảo link này.

Các trình duyệt hỗ trợ bởi phương thức này:

Đây là một số phương thức trong JavaScript có thể tận dụng được. Cảm ơn bạn đã đọc!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.