0

Rake task generate hash code tag to files in Ruby

Intro

Thời gian qua trong dự án đang gặp một tính huống cần thêm hash code tag vào tất cả các file của có đuổi .rb như các bạn biết một dự án sẽ có file code vừa phải cũng tầm nghìn file rồi, trong đó cần loại đi một số file kiểu db/schema.rb chẳng hạn vì file này sẽ không giữ lại hash tag đó mỗi khi chạy rails db:migrate xong. Trong bài viết này đi qua một số phần để làm việc với File, Dir, cách viết rake task, xử lý xong xong trong Ruby.

IO trong Ruby

Input/Output thường gọi tắt là I/O, là một thuật ngữ bao quát một cách mà một máy tính tương tác với thế giới. Màn hình, bàn phím, các file và mạng tất cả hình thành từ I/O. Dữ liệu từ các device được gửi tới và từ các chương trình kiểu stream của các ký tự/bytes. Ruby có sẵn một số subclass của IO để dùng cho một số mục đích cụ theo kiểu IO:

File

File là một subclass rất phổ biến của IO. File cho phép read/write các file mà không cần làm việc phức tạp với các file descriptors. Với class File có thêm một số phương thức tiện lợi như File#size, File#chmod, File#path,....

The Sockets

Đa số socket class kế thừa từ IO. Các bạn có thể tham khảo: TCPSocket, UDPSocket, UNIXSocket, Socket

StringIO

StringIO cho phép chuỗi string có hành vi như IO. Nó có ích khi muốn truyền string vào các hệ thống sử dụng streams.

Temfile

Temfile là một class không kế thừa từ IO thay vì đó nó thực thực thi lớp giao diện của class File và xử lý các temporary file. Nó có thể truyền cho bất kỳ đối tượng mà sử dụng kiểu đối tượng IO. Có thể tham khảo thêm ở bài post.

Dir trong Ruby

Các đối tượng của class Dir là các directory streams biểu diễn các thư mục trong file system. Nó cung cấp một số cách để liệt kể thư mục và nội dung của chúng. Trong ruby có thể thao tác Dir.mkdir("testing"), Dir.pwd tương tự trong command line mkdir testing, pwd. Truờng hợp có lỗi sẽ trả về một số error sau: Errno::EEXIST thư mục đã tồn tại, Errno::EACCES quyền bị từ chối, Errno::ENOENT khi cố tình tạo một thư mục dưới cấp một thư mục chưa tồn tại. Một điều thú vị là Dir.glob cho phép chọn những file cần sử dụng/tìm kiếm. eg. Dir.glob("**/*.rb") sẽ trả về một mảng với tất cả các file có đuổi .rb.

Rake trong Ruby

Chi tiết bạn hãy tham khảo Tìm hiểu và cách sử dụng Rake trong Ruby

Coding

Processor

Ở đây sẽ tạo một class gọi Processor để xử lý check file đã có hash code tag hay chưa nếu chưa thì thêm vào ở line đầu tiên.

class Processor
 attr_reader :code, :files, :sample_format, :sample_format_regex
 def initialize code, files
  @code = code
  @sample_format = "# hash_code: #{@code}"
  @sample_format_regex = %r{#{@code}}
  @files = files
  @modified_files = []
 end

 def execute
  files.each do |file|
   # Next if hash code existed
   next if sample_format == IO.binread(file, sample_format.length).strip

   File.open(file, "r+") do |f|
    content = f.read
    content.insert 0, "#{sample_format}\n"
    f.seek 0, IO::SEEK_SET
    f.write content
   end

   modified_files << file
  end
 end
end
 • Khởi tạo nhận biến code, files truyền vào, tạo sample_format_regex để check trong code, modified_files tổng hợp lại các file thay đổi.
 • Trong hàm execute loop các file
  • đọc mỗi file bằng binary mode và loại khoảng trắng với hàm String#strip để so sánh với regex đã khởi tạo trên
  • next khi đã tồn tại hash key tag
  • Khi chưa có hash key tag sẽ mở file đó, content nội dung file đã đọc là string sau đó chèn bằng hàm insert tại vị trí 0
  • f.seek 0, IO::SEEK_SET để seek về offset 0 trước khi ghi vào file
  • file được ghi lại với nội dung content
 • Thu lại những file thay đổi vào modified_files

Như các bạn biết loop trong ruby thực thi rất chậm vậy có cách để tăng tốc không? Cóa đó là sử dụng MutexThread

Sau khi thêm ingredient vào nó sẽ trở thành

 def initialize code, files
  ...
  # Calculate batch size for feed to 100 threads, only use 1 thread if less 
  @batch_size = files.size >= 100 ? (files.size / 100.0).floor : 1
 end
 
 def execute
  # To coordinate access to shared data from multiple concurrent threads.
  m = Mutex.new
  threads = files.in_groups_of(batch_size, false).map do |g_files|
   Thread.new(g_files) do |batch_files|
    batch_files.map do |file|
     ...
     m.synchronize { modified_files << file }
    end
   end
  end
  
  threads.each &:join
 • Tạo 100 thread và chia mỗi thread theo số lượng file gọi là batch_size (có thể thay đổi cách tính tùy ý)
 • Mutex để chia sẻ truy cấp giữa nhiều thread cho modified_files
 • join để đình chỉ main thread cho đến các sub thread Thread.new thực thi xong.

Rake task

namespace :file_header do
 desc "Add hash code tag to ruby files"
 task start: :environment do
  p "Start"
  files = Dir["{app,config,db,lib,spec}/**/*.rb"] - Dir["db/schema.rb"]
  processor = Processor.new("XYZ", files)
  processor.execute
  p "#{processor.modified_files.size} files changed"
 end
end

Chỉ cần nhập bundle exec rake file_header:start các file sẽ thêm hash key tag vào.

Đến đây là hết cảm ơn các bạn đã đọc.

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.