+1

Tự custom View More Text Trong React Native

1. View more text

Thông thường, khi mọi người xem một bài post dài trên facebook, zalo, ... hay có một cụm text 'See More' như này.

Mình thấy view này cũng được sử dụng khác nhiều với các app có timeline hay chat, ở github mình cũng tìm thấy có lib support giải quyết view như vậy như react-native-view-more-text.

Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng viết được một component nhỏ giúp cho việc hiển thị view này chỉ với vài thuộc tính đơn giản. Hãy cùng xem nhé!.

2. Cách giải quyết

Đầu tiên, chúng ta chỉ cần xác định được các vấn đề:

 • Text cần hiển thị max là bao nhiêu dòng : maxLine
 • Dựa vào maxLine, chúng ta sẽ xác định được minHeight mà text đó được phép hiển thị là bao nhiêu?

Từ đó, là chúng ta có thể giải quyết bài toán đơn giản rồi.

Ở thẻ Text, có một thuộc tính là lineHeight có thể cho phép height của 1 line hiển thị là bao nhiêu, từ đó ta có thể dễ dàng tính ra được minHeight dựa vào:

minHeight = maxLine * lineHeight

Còn việc tính được height thực tế của Text có thể tính dựa vào thuộc tính onLayout như sau:

onLayout = (event) => {
  const { height } = event.nativeEvent.layout;
  if (height > MAX_HEIGHT) {
   this.setState({ showMore: true })
  }
 }
    <Text
     style={[styles.text, this.props.style]}
     numberOfLines={showMore ? maxLine : 0}
     ellipsizeMode="tail"
     onLayout={(event) => this.onLayout(event)}
    >
     {content}
    </Text>

Và thế là từ biến showMore sẽ biết được có cần hiển thị text 'See More' nữa hay không?

Thật dễ phải không nào?

3. Tổng kết

Theo mình nghĩ, đôi khi việc tự custom một view có thể khiến app của bạn sẽ bớt nặng vì tiết kiệm việc add các lib vào, mà việc tự custom, refactor sau có thể dễ dàng hơn nữa. Vậy tại sao, với những yêu cầu nhỏ này, mình không tự thử 😄, sẽ rất hay đó. Cơ mà lib cũng là lựa chọn hay khi bạn không kịp chạy deadline (lol).

Và đây là code full của mình, mời mọi người cho xem và cho xin ý kiến ạ.

import React from 'react'
import {
 StyleSheet,
 Text,
 View, TouchableOpacity,
} from 'react-native'

export default class ShowMoreText extends React.PureComponent {

 static defaultProps = {
  maxLine: 4,
  lineHeight: 14,
  style: null,
 }

 constructor(props) {
  super(props)

  this.state = {
   showMore: false,
   maxLine: props.maxLine,
  }
 }

 onPressShowMore = () => {
  const { showMore } = this.state
  this.setState({
   showMore: !showMore,
   maxLine: !showMore ? this.props.maxLine : 0
  })
 }

 onLayout = (event) => {
  const { height } = event.nativeEvent.layout
  const { lineHeight } = this.props
  const { maxLine } = this.state
  const maxHeight = maxLine * lineHeight

  if (maxLine > 0 && height > maxHeight) {
   this.setState({ showMore: true })
  }
 }

 render() {
  const { content, maxLine } = this.props
  const { showMore, } = this.state

  return (
   <View style={this.props.style}>
    <Text
     style={[styles.text, this.props.styleText]}
     numberOfLines={showMore ? maxLine : 0}
     ellipsizeMode="tail"
     onLayout={(event) => this.onLayout(event)}
    >
     {content}
    </Text>
    {
     <TouchableOpacity
      onPress={this.onPressShowMore}>
      <Text
       style={styles.textShowMore}
       onPress={this.onPressShowMore}>
       {showMore ? 'Show More' : 'Show Less'}
      </Text>
     </TouchableOpacity>
    }
   </View >
  )
 }
}

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  flex: 1,
 },
 textShowMore: {
  color: 'blue',
  marginTop: 4,
  fontSize: 12,
 },
});

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.