+24

Tìm hiểu về FormData

1. Bài toán đặt ra?

Nếu bạn đang phát triển những ứng dụng web kiểu SPA (single-page application) hay sử dụng PPE (practicing progressive enhancement), bạn sẽ thường phải chặn việc submit form và sử dụng ajax để xử lý dữ liệu form gửi lên. Chẳng hạn chúng ta có 2 bài toán:

Bài toán 1:

Bạn có 1 form chỉ chứa các input text, password, không có nút submit. Làm sao để submit form đó?

Bài toán 2:

Bạn có 1 form bao gồm các input text, password..., file input, không có nút submit. Làm sao để submit form đó?

Yêu cầu thêm: cần validate form:

 • Các input bắt buộc phải nhập.
 • Các file input bắt buộc phải chọn, upload lên server.

Chúng ta có thể xử lý bài toán này chẳng hạn như sử dụng jquery ajax, post, hay javascript submit.... Có rất nhiều cách hay để xử lý những yêu cầu như trên.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cách khác để submit form hay bất kỳ yêu cầu gửi dữ liệu lên server nào từ client bằng ajax. Đó chính là Form Data

2. FormData là cái gì vậy?

Với HTML5 chúng ta có thể sử dụng FormData, nó cho phép chúng ta xây dựng các đối tượng form tự động, có thể bao gồm cả các tệp tin từ hệ thống tệp tin của người dùng và sau đó gửi form này thông qua AJAX.

Túm váy lại, với FormData, chúng ta có thể submit dữ liệu lên server thông qua AJAX như là đang submit form bình thường.

3. FormData có gì hay?

3.1. Khởi tạo một FormData để gửi dữ liệu.

Có nhiều cách để khởi tạo một FormData, nó tương tự việc bạn serialize dữ liệu của một form để gửi lên server:

// Không cần form:
var formData = new FormData();

// Sử dụng js thuần:
var formData = new FormData(document.getElementById('formID'));

// Sử dụng jquery:
var formData = new FormData($('form#formID')[0]);

3.2. Phương thức append().

Thông thường để chèn thêm một giá trị nào đó mà không có input trên form, chúng ta thường dùng js chèn thêm input hidden. Phương thức append cho phép chúng ta chèn thêm một cặp key => value vào trong FormData, chúng ta có thể sử dụng để chèn giá trị mới cho key có sẵn hoặc chèn mới tương tự việc update giá trị cho input hay chèn thêm input hidden ở trong FormData

formData.append(name, value);
formData.append(name, value, filename);

Tham số:

 • name: tên của input (field) sẽ chứa giá trị chèn vào.
 • value: giá trị của key, có thể là USVString hoặc Blob
 • filename: tên của file gửi lên server.

3.3. Phương thức delete().

Phương thức delete cho phép xóa keyvalue của nó ra khỏi FormData.

formData.delete(name);

3.4. Phương thức entries().

Phương thức entries trả về một iterator cho phép truy xuất tất cả các cặp key/value.

// Create a test FormData object
var formData = new FormData();
formData.append('key1', 'value1');
formData.append('key2', 'value2');

// Display the key/value pairs
for(var pair of formData.entries()) {
  console.log(pair[0]+ ', '+ pair[1]); 
}

Và kết quả nhận được sẽ là:

key1, value1
key2, value2

3.5. Phương thức get().

Phương thức get trả về giá trị đầu tiên tương ứng với key truyền vào.

// init form data:
var formData = new FormData();

// append data
formData.append('username', 'Chris');
formData.append('username', 'Bob');

// get data
formData.get('username'); // Returns "Chris"

3.6. Phương thức getAll().

Phương thức này trả về tất cả giá trị tương ứng với key của FormData.

// init form data
var formData = new FormData();

// append data
formData.append('username', 'Chris');
formData.append('username', 'Bob');

// get first username
formData.get('username'); // Returns "Chris"

// get all username
formData.getAll('username'); // Returns ["Chris", "Bob"]

3.7. Phương thức has().

Phương thức has trả về giá trị boolean kiểm tra xem FormData có chứa key truyền vào hay không.

// init form data
var formData = new FormData();

// Check form data has key
formData.has('username'); // Returns false
formData.append('username', 'Chris');
formData.has('username'); // Returns true

3.8. Phương thức keys().

Phương thức keys trả về một đối tượng Iterator chứa các cặp key/value trong FormData.

Ví dụ:

// Create a test FormData object
var formData = new FormData();
formData.append('key1', 'value1');
formData.append('key2', 'value2');

// Display the keys
for (var key of formData.keys()) {
  console.log(key); 
}

Kết quả:

key1
key2

3.9. Phương thức set().

Phương thức set giúp chúng ta gán giá trị cho một key tương ứng trong FormData, nếu key không tồn tại sẽ tạo mới, ngược lại sẽ ghi đè tất cả giá trị cũ bằng giá trị mới của key tương ứng.

 • Cú pháp:
formData.set(name, value);
formData.set(name, value, filename);
 • Các thuộc tính:

  • name: tên của trường chúng ta cần gán giá trị (key).
  • value: giá trị cần gán.
  • filename: tên của file nếu cần.
 • Ví dụ:

// Init form data
var formData = new FormData();
formData.append('username', 'Chris');  // add new

formData.set('username', 'Bob');  // overwrite
formData.set('userpic', myFileInput.files[0], 'chris.jpg');   // add new

3.10. Phương thức values().

Phương thức values trả về tất cả giá trị có trong FormData. Kết quả trả về là một Iterator

 • Cú pháp:
formData.values();
 • Ví dụ:
// Create a test FormData object
var formData = new FormData();
formData.append('key1', 'value1');
formData.append('key2', 'value2');

// Display the values
for (var value of formData.values()) {
  console.log(value); 
}

Kết quả:

value1
value2

4. Giải quyết bài toán đưa ra?

Vậy để 'nuốt gọn' bài toán đưa ra, chúng ta chắc sẽ xử lý dễ như ăn kẹo:

 • Với bài 1:
var formData = new FormData($('#formData')[0]);

$.ajax({
  ...
  data: formData
  ...
});
 • Với bài 2:
var formData = new FormData($('#formData')[0]);

$.ajax({
  ...
  processData: false,
  contentType: false,
  data: formData
  ...
});

jQuery ajax mặc định sẽ truyền dữ liệu lên với ContentType: application/x-www-form-urlencoded, đối với việc truyền dữ liệu có upload cả file lên, chúng ta phải ngăn không cho ajax truyền lên với ContentType mặc định.

Việc sử dụng contentType: false, khi truyền dữ liệu lên, contentType sẽ được chuyển thành: multipart/form-data.

Điều đó cho phép chúng ta có thể upload file lên dễ dàng.

5. Kết luận.

Javascript ngày càng phát triển mạnh mẽ, mọi thứ sẽ giúp chúng ta xử lý mọi thao tác theo một cách dễ dàng, tối ưu và nhanh nhất. Hãy thử và cho mình thêm nhiều cách giải hay nữa nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây 😃).

Tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.