+3

Tìm hiểu về CocoaPods và Carthage

Là gì?

Cocoapods là chương trình giúp quản lý các bộ thư viện Cocoa (dependencies manager) được được sử dụng trong phát triển mobile. Carthage ở đây là một công cụ quản lý các Library của Swift ( tương tự cocoapods ).

Cài đặt và sử dụng.

CocoaPods

Cài đặt

Trên OSX, mở terminal và chạy đoạn mã:

sudo gem install cocoapods

Sau đó Enter => Nhập mật khẩu của laptop => Enter để tiến hành cài đặt.

Tạo Podfile

Tiếp theo, chúng ta tạo mới một project, mở termial

cd project_Path

để tìm đến đúng địa chỉ của project. Tiếp theo chạy câu lệnh:

pod init 

để khởi tạo Podfile. Sau khi tạo xong Podfile, chúng ta sẽ có một file với tên là "Podfile" có chứa nội dung:

# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'

target 'ProjectName' do
  # Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks
  use_frameworks!

  # Pods for ProjectName
end

Trong file này chúng ta sẽ tiến hành thêm các lib vào.

Cài đặt và cập nhật

Để tiến hành cài đặt các thư viện mà chúng ta thêm vào, trên terminal chúng ta tiếp tục gõ:

 pod install

Nếu như đã cài đặt các thư viện xong, mà có phiên bản mới và bạn muốn nâng cấp chúng thì chạy dòng lệnh

pod update

Carthage

Cài đặt Homebrew

Trước tiên chúng ta cần phải tải và cài đặt Homebrew. Mở terminal lên và chạy câu lệnh sau:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Sau khi tải và cài đặt xong, chúng ta sẽ chạy lệnh

brew update

Cài đặt Carthage

Sau khi cài đặt xong Homebrew, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Carthage

brew install carthage

Để tìm đến địa chỉ của project, giống như với Cocoapods, chúng ta cũng sẽ chạy câu lệnh

cd project_Path

Tạo Cartfile

Chúng ta sử dụng câu lệnh sau đây để tạo Cartfile

touch Cartfile

Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng Vim hoặc nano để chỉnh sửa Cartfile

vim Cartfile
nano Cartfile

Tiếp theo chúng ta add đường dẫn github của các lib vào trong Cartfile. Sau đó chạy câu lệnh

carthage update --platform iOS

Add Lib vào project

Bước 1: Mở project, sau đó chọn tab General. Tìm lến mục Linked Frameworks and Libraries Bước 2: Bấm vào dấu cộng sau đó chọn Add others. Bước 3. Tìm đến đường dẫn " Carthage/Build/iOS " và chọn các file có đuôi .framework để add vào project. Bước 4. Di chuyển đến Build Phases. Tạo mới Script Phase. Khi đó Run Script được hiện ra. Ở đây ta viết các command vào Shell

/usr/local/bin/carthage copy-frameworks

Sau đó ở phần input files ta nhất nút + , note các thông tin của các framework như bên dưới đây

$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/Alamofire.framework

Kết thúc.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt sử dụng CocoaPods và Carthage. Cám ơn các bạn. https://guides.cocoapods.org/using/index.html https://github.com/Carthage/Carthage


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.