+13

Top JavaScript tips có thể bạn chưa biết

Chào các bạn, tiếp tục chuỗi chủ đề về JS hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn một số đoạn snippets hay ho giúp chúng ta tăng hiệu suất công việc, cải thiện chất lượng code. Cùng bắt đầu nhé (go)

1. Random phần tử trong array

const random = arr => arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];

console.log(random([3, 7, 9, 11])); // > 3 or 7 or 9 or 11

2. Làm tròn số thập phân

const round = (n, decimals = 0) => Number(`${Math.round(`${n}e${decimals}`)}e-${decimals}`);

console.log(round(1.005, 2)); // > 1.01

3. Đảo ngược chuỗi

const reverseString = str => [...str].reverse().join('');

console.log(reverseString('foobar')); // > "raboof"

4. Random number trong một khoảng giá trị

const randomNumberInRange = (min, max) => Math.random() * (max - min) + min;

console.log(randomNumberInRange(2, 10)); // > 4.461277106397043

5. Random number kiểu số nguyên trong một khoảng giá trị

const randomIntegerInRange = (min, max) => Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;

console.log(randomIntegerInRange(0, 10)); // > 4

6. Random mã màu hex

const randomHexColorCode = () => {
 let n = (Math.random() * 0xfffff * 1000000).toString(16);
 return '#' + n.slice(0, 6);
};

console.log(randomHexColorCode()); // > "#346ff8"

7. Chuyển đổi radian sang deg

const radsToDegrees = rad => (rad * 180.0) / Math.PI;

console.log(radsToDegrees(Math.PI / 2)); // > 90

8. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng

const minN = (arr, n = 1) => [...arr].sort((a, b) => a - b).slice(0, n);

console.log(minN([1, 2, 3]));  // > Array [1]
console.log(minN([1, 2, 3], 2)); // > Array [1, 2]

9. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

const maxN = (arr, n = 1) => [...arr].sort((a, b) => b - a).slice(0, n);

console.log(maxN([1, 2, 3]));  // > Array [3]
console.log(maxN([1, 2, 3], 2)); // > Array [3, 2]

10. Tìm min date

const minDate = (...dates) => new Date(Math.min.apply(null, ...dates));

const array = [
 new Date(2017, 4, 13),
 new Date(2018, 2, 12),
 new Date(2016, 0, 10),
 new Date(2016, 0, 9),
];

console.log(minDate(array)); // > Sat Jan 09 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

11. Tìm max date

const maxDate = (...dates) => new Date(Math.max.apply(null, ...dates));

const array = [
 new Date(2017, 4, 13),
 new Date(2018, 2, 12),
 new Date(2016, 0, 10),
 new Date(2016, 0, 9),
];

console.log(maxDate(array)); // > Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

12. So sánh 2 obj

const matches = (obj, source) =>
 Object.keys(source).every(key => obj.hasOwnProperty(key) && obj[key] === source[key]);

console.log(matches({ age: 25, hair: 'long', beard: true }, { hair: 'long', beard: true })); // > true
console.log(matches({ hair: 'long', beard: true }, { age: 25, hair: 'long', beard: true })); // > false

13. Validate JSON

const isValidJSON = str => {
 try {
  JSON.parse(str);
  return true;
 } catch (e) {
  return false;
 }
};

console.log(isValidJSON('{"name":"Adam","age":20}')); // > true
console.log(isValidJSON('{"name":"Adam",age:"20"}')); // > false
console.log(isValidJSON(null));            // > true

14. isBrowser

Đoạn mã sau dùng để xác định xem môi trường đang chạy hiện tại có phải là trình duyệt hay không

const isBrowser = () => ![typeof window, typeof document].includes('undefined');

console.log(isBrowser()); // > true (browser)
console.log(isBrowser()); // > false (Node)

15. So sánh ký tự giữa 2 chuỗi

const isAnagram = (str1, str2) => {
 const normalize = str =>
  str
   .toLowerCase()
   .replace(/[^a-z0-9]/gi, '')
   .split('')
   .sort()
   .join('');
 return normalize(str1) === normalize(str2);
};

console.log(isAnagram('iceman', 'cinema')); // > true
console.log(isAnagram('iceman', 'cinemal')); // > false

16. Kiểm tra kiểu dữ liệu

const is = (type, val) => ![, null].includes(val) && val.constructor === type;

is(Array, [1]);           // true
is(ArrayBuffer, new ArrayBuffer()); // true
is(Map, new Map());         // true
is(RegExp, /./g);          // true
is(Set, new Set());         // true
is(WeakMap, new WeakMap());     // true
is(WeakSet, new WeakSet());     // true
is(String, '');           // true
is(String, new String(''));     // true
is(Number, 1);           // true
is(Number, new Number(1));     // true
is(Boolean, true);         // true
is(Boolean, new Boolean(true));   // true

17. Tìm phần tử giống nhau giữa 2 mảng

const intersection = (a, b) => {
 const s = new Set(b);
 return a.filter(x => s.has(x));
};

console.log(intersection([1, 2, 3], [4, 3, 2])); // > Array [2, 3]

18. Get kiểu dữ liệu

const getType = v =>
 v === undefined ? 'undefined' : v === null ? 'null' : v.constructor.name.toLowerCase();

console.log(getType(new Set([1, 2, 3]))); // > "set"
console.log(getType('foo'));       // > "string"

19. Tính khoảng cách giữa 2 ngày

const getDaysDiffBetweenDates = (dateInitial, dateFinal) =>
 (dateFinal - dateInitial) / (1000 * 3600 * 24);

console.log(
 getDaysDiffBetweenDates(
  new Date('2019-01-13'),
  new Date('2019-01-15')
 )
); // > 2

20. forEachRight

const forEachRight = (arr, callback) =>
 arr
  .slice(0)
  .reverse()
  .forEach(callback);

forEachRight([1, 2, 3, 4], val => console.log(val)); // '4', '3', '2', '1'

Kết luận

Trên đây là 1 vài đoạn snippet nho nhỏ nhưng có võ mình tin rằng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình làm việc với js.

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.