+8

Thuật ngữ IT #9: Injection Attack

1. Giới thiệu về tấn công Injection

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn về một thuật ngữ IT rất quan trọng, đó là "tấn công Injection" (Injection Attack). Đây là một loại tấn công mà trong đó, kẻ tấn công sẽ gửi các script độc hại vào trong một chương trình nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng. Mục đích của việc này là để gây ra những hành vi không mong muốn trong hệ thống hoặc thậm chí đánh cắp dữ liệu.

1.1. Tấn công Injection là gì?

Tấn công Injection là một loại tấn công mạng, trong đó kẻ tấn công sẽ "tiêm" các mã độc vào trong một chương trình nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng. Mục đích của việc này là để gây ra những hành vi không mong muốn trong hệ thống hoặc thậm chí đánh cắp dữ liệu.

Một ví dụ nổi tiếng về tấn công Injection là tấn công SQL Injection. Trong tấn công này, kẻ tấn công sẽ gửi các câu lệnh SQL độc hại vào một form nhập liệu trên một trang web. Nếu hệ thống không được bảo vệ đúng cách, những câu lệnh này có thể được thực thi, dẫn đến việc đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

1.2. Tại sao tấn công Injection lại nguy hiểm?

Tấn công Injection đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống. Nếu kẻ tấn công thành công, họ có thể đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, thay đổi dữ liệu trong hệ thống, hoặc thậm chí làm hỏng hệ thống.

Đặc biệt, trong trường hợp của tấn công SQL Injection, nếu kẻ tấn công có thể thực thi các câu lệnh SQL của mình, họ có thể đánh cắp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thay đổi dữ liệu, hoặc thậm chí xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Vì vậy, việc bảo vệ hệ thống khỏi tấn công Injection là rất quan trọng.

1.3. Làm thế nào để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công Injection?

Có một số cách để bảo vệ hệ thống của bạn khỏi tấn công Injection. Một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng các kỹ thuật lập trình an toàn, như việc kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào từ người dùng.

Trong trường hợp của tấn công SQL Injection, một cách phổ biến để bảo vệ hệ thống là sử dụng các câu lệnh SQL được chuẩn bị trước (prepared statements). Các câu lệnh này cho phép bạn chỉ định trước cấu trúc của câu lệnh SQL, và sau đó chèn dữ liệu đầu vào từ người dùng vào câu lệnh một cách an toàn.

Ngoài ra, việc cập nhật và bảo dưỡng hệ thống một cách định kỳ cũng rất quan trọng để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công Injection. Điều này bao gồm việc cập nhật phần mềm, hệ điều hành, và các thành phần khác của hệ thống để đảm bảo rằng chúng không chứa các lỗ hổng mà kẻ tấn công có thể khai thác.

2. Kết luận

Tấn công Injection là một trong những loại tấn công mạng phổ biến và nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, bằng cách hiểu rõ về cách thức hoạt động của nó và áp dụng các kỹ thuật bảo vệ phù hợp, bạn có thể bảo vệ hệ thống của mình khỏi những tấn công này.

3 FAQs - Câu hỏi ôn tập kiến thức

 1. Tấn công Injection là gì?

  • Tấn công Injection là một loại tấn công mạng, trong đó kẻ tấn công sẽ "tiêm" các mã độc vào trong một chương trình nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng.
 2. Tại sao tấn công Injection lại nguy hiểm?

  • Tấn công Injection đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống, như đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, thay đổi dữ liệu trong hệ thống, hoặc thậm chí làm hỏng hệ thống.
 3. Làm thế nào để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công Injection?

  • Có một số cách để bảo vệ hệ thống của bạn khỏi tấn công Injection, bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật lập trình an toàn, cập nhật và bảo dưỡng hệ thống một cách định kỳ.
 4. Tấn công SQL Injection là gì?

  • Tấn công SQL Injection là một loại tấn công Injection, trong đó kẻ tấn công sẽ gửi các câu lệnh SQL độc hại vào một form nhập liệu trên một trang web.
 5. Làm thế nào để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công SQL Injection?

  • Một cách phổ biến để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công SQL Injection là sử dụng các câu lệnh SQL được chuẩn bị trước (prepared statements).

English Version

1. Introduction to Injection Attacks

Hey there! Today, I'm going to talk about a really important IT term called "Injection Attack". This is a type of attack where the bad guys send harmful scripts into a program that accepts user input. The goal is to cause unexpected behavior in the system or even steal data.

1.1. What is an Injection Attack?

An Injection Attack is a type of cyber attack where the attacker "injects" malicious code into a program that accepts user input. The goal is to cause unexpected behavior in the system or even steal data.

A famous example of an Injection Attack is SQL Injection. In this attack, the attacker sends harmful SQL commands into a form on a website. If the system isn't properly protected, these commands can be executed, leading to data theft or changes in the system's database.

1.2. Why are Injection Attacks dangerous?

Injection Attacks are especially dangerous because they can have serious consequences for the system. If the attacker is successful, they can steal sensitive data, change data in the system, or even damage the system.

Especially in the case of SQL Injection, if the attacker can execute their SQL commands, they can steal data from the database, change data, or even delete the entire database.

So, protecting the system from Injection Attacks is really important.

1.3. How can you protect your system from Injection Attacks?

There are several ways to protect your system from Injection Attacks. One of the most common ways is to use safe programming techniques, like checking and cleaning user input data.

In the case of SQL Injection, a common way to protect the system is to use prepared SQL statements. These statements let you specify the structure of the SQL command in advance, and then safely insert user input data into the command.

Also, regularly updating and maintaining the system is really important to protect the system from Injection Attacks. This includes updating software, the operating system, and other components of the system to make sure they don't contain vulnerabilities that the attacker can exploit.

2. Conclusion

Injection Attacks are one of the most common and dangerous types of cyber attacks. However, by understanding how they work and applying the right protection techniques, you can protect your system from these attacks.

3 FAQs - Review Questions

 1. What is an Injection Attack?

  • An Injection Attack is a type of cyber attack where the attacker "injects" malicious code into a program that accepts user input.
 2. Why are Injection Attacks dangerous?

  • Injection Attacks are especially dangerous because they can have serious consequences for the system, like stealing sensitive data, changing data in the system, or even damaging the system.
 3. How can you protect your system from Injection Attacks?

  • There are several ways to protect your system from Injection Attacks, including using safe programming techniques, regularly updating and maintaining the system.
 4. What is SQL Injection?

  • SQL Injection is a type of Injection Attack where the attacker sends harmful SQL commands into a form on a website.
 5. How can you protect your system from SQL Injection?

  • A common way to protect your system from SQL Injection is to use prepared SQL statements.

日本語版

1. インジェクション攻撃について

今日は、皆さんにとって非常に重要なITの用語、それは「インジェクション攻撃」(Injection Attack)について紹介します。これは、攻撃者がユーザーからの入力データを受け取るプログラムに悪意のあるスクリプトを送り込むタイプの攻撃です。その目的は、システムで予期しない動作を引き起こしたり、データを盗んだりすることです。

1.1. インジェクション攻撃とは何ですか?

インジェクション攻撃とは、ネットワーク攻撃の一種で、攻撃者がユーザーからの入力データを受け取るプログラムに悪意のあるコードを「注入」するものです。その目的は、システムで予期しない動作を引き起こしたり、データを盗んだりすることです。

インジェクション攻撃の有名な例としては、SQLインジェクション攻撃があります。この攻撃では、攻撃者はウェブサイトの入力フォームに悪意のあるSQLコマンドを送り込みます。システムが適切に保護されていない場合、これらのコマンドが実行され、システムのデータベースからデータが盗まれたり、変更されたりする可能性があります。

1.2. インジェクション攻撃はなぜ危険なのですか?

インジェクション攻撃は特に危険です。なぜなら、それはシステムに重大な影響を及ぼす可能性があるからです。攻撃者が成功すれば、彼らは機密データを盗んだり、システム内のデータを変更したり、あるいはシステムを壊したりすることができます。

特に、SQLインジェクション攻撃の場合、攻撃者が自分のSQLコマンドを実行できると、データベースからデータを盗んだり、データを変更したり、あるいはデータベース全体を削除したりすることができます。

だからこそ、システムをインジェクション攻撃から保護することは非常に重要です。

1.3. システムをインジェクション攻撃から保護するにはどうすればいいですか?

インジェクション攻撃からシステムを保護するための方法はいくつかあります。最も一般的な方法の一つは、ユーザーからの入力データをチェックし、クリーニングするという安全なプログラミング技術を使用することです。

SQLインジェクション攻撃の場合、システムを保護する一般的な方法は、事前に準備されたSQLステートメント(prepared statements)を使用することです。これらのステートメントを使用すると、SQLコマンドの構造を事前に指定し、その後、ユーザーからの入力データを安全にコマンドに挿入することができます。

また、定期的にシステムを更新し、メンテナンスすることも、インジェクション攻撃からシステムを保護するために非常に重要です。これには、ソフトウェア、オペレーティングシステム、およびシステムの他のコンポーネントを更新することで、攻撃者が利用可能なセキュリティホールが含まれていないことを確認することが含まれます。

2. まとめ

インジェクション攻撃は、最も一般的で危険なネットワーク攻撃の一つです。しかし、その動作方法を理解し、適切な保護技術を適用することで、あなたのシステムをこれらの攻撃から保護することができます。

3. よくある質問

 1. インジェクション攻撃とは何ですか?

  • インジェクション攻撃とは、ネットワーク攻撃の一種で、攻撃者がユーザーからの入力データを受け取るプログラムに悪意のあるコードを「注入」するものです。
 2. インジェクション攻撃はなぜ危険なのですか?

  • インジェクション攻撃は特に危険です。なぜなら、それはシステムに重大な影響を及ぼす可能性があるからです。攻撃者が成功すれば、彼らは機密データを盗んだり、システム内のデータを変更したり、あるいはシステムを壊したりすることができます。
 3. システムをインジェクション攻撃から保護するにはどうすればいいですか?

  • インジェクション攻撃からシステムを保護するための方法はいくつかあります。これには、安全なプログラミング技術を使用することや、システムを定期的に更新し、メンテナンスすることが含まれます。
 4. SQLインジェクション攻撃とは何ですか?

  • SQLインジェクション攻撃とは、インジェクション攻撃の一種で、攻撃者がウェブサイトの入力フォームに悪意のあるSQLコマンドを送り込むものです。
 5. システムをSQLインジェクション攻撃から保護するにはどうすればいいですか?

  • SQLインジェクション攻撃からシステムを保護する一般的な方法は、事前に準備されたSQLステートメント(prepared statements)を使用することです。

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.