+7

Thuật ngữ IT #20: Acceptance System

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn về một thuật ngữ IT rất thú vị, đó là "Hệ thống tiếp nhận" hay còn được gọi là "Acceptance System".

1. Hệ thống tiếp nhận là gì?

Hệ thống tiếp nhận, hay còn được biết đến với tên tiếng Anh là "Acceptance System", là một hệ thống được thiết kế để tự động xử lý các yêu cầu từ khách hàng hoặc người dùng thông qua các công cụ như hệ thống âm thanh tự động, màn hình cảm ứng và các công nghệ tương tự.

1.1. Ứng dụng của hệ thống tiếp nhận

Hệ thống tiếp nhận có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong môi trường doanh nghiệp, hệ thống này có thể được sử dụng để tự động chuyển cuộc gọi đến các bộ phận khác nhau trong công ty. Trong ngành dịch vụ, hệ thống tiếp nhận có thể được sử dụng để phát hành vé số tự động cho khách hàng.

1.2. Lợi ích của việc sử dụng hệ thống tiếp nhận

Việc sử dụng hệ thống tiếp nhận mang lại nhiều lợi ích. Một trong những lợi ích lớn nhất là khả năng tự động hóa các công việc mà trước đây cần phải do con người thực hiện, giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí. Đối với khách hàng, hệ thống tiếp nhận giúp giảm thời gian chờ đợi và cho phép họ sử dụng thời gian đó để làm những việc khác.

2. Kết luận

Hệ thống tiếp nhận là một công cụ mạnh mẽ giúp tự động hóa các quy trình và cải thiện hiệu suất. Bằng cách sử dụng công nghệ này, các doanh nghiệp và tổ chức có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình và tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

3. FAQs - Câu hỏi ôn tập

1. Hệ thống tiếp nhận là gì?

 • Hệ thống tiếp nhận, hay còn được biết đến với tên tiếng Anh là "Acceptance System", là một hệ thống được thiết kế để tự động xử lý các yêu cầu từ khách hàng hoặc người dùng thông qua các công cụ như hệ thống âm thanh tự động, màn hình cảm ứng và các công nghệ tương tự.

2. Hệ thống tiếp nhận được sử dụng ở đâu?

 • Hệ thống tiếp nhận có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong môi trường doanh nghiệp, hệ thống này có thể được sử dụng để tự động chuyển cuộc gọi đến các bộ phận khác nhau trong công ty. Trong ngành dịch vụ, hệ thống tiếp nhận có thể được sử dụng để phát hành vé số tự động cho khách hàng.

3. Lợi ích của việc sử dụng hệ thống tiếp nhận là gì?

 • Việc sử dụng hệ thống tiếp nhận mang lại nhiều lợi ích. Một trong những lợi ích lớn nhất là khả năng tự động hóa các công việc mà trước đây cần phải do con người thực hiện, giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí. Đối với khách hàng, hệ thống tiếp nhận giúp giảm thời gian chờ đợi và cho phép họ sử dụng thời gian đó để làm những việc khác.

4. Hệ thống tiếp nhận có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp nào?

 • Hệ thống tiếp nhận có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm ngành dịch vụ, ngành công nghiệp và ngành sản xuất.

5. Hệ thống tiếp nhận có thể giúp tôi tiết kiệm thời gian không?

 • Có, hệ thống tiếp nhận giúp giảm thời gian chờ đợi và cho phép bạn sử dụng thời gian đó để làm những việc khác.

English Version

In this article, I'm going to introduce you to a fascinating IT term called the "Acceptance System".

1. What is the Acceptance System?

The Acceptance System is a system designed to automatically handle requests from customers or users through tools like automated voice systems, touch screens, and similar technologies.

1.1. Applications of the Acceptance System

The Acceptance System can be used in various fields. In a business environment, this system can be used to automatically route calls to different departments within a company. In the service industry, the Acceptance System can be used to automatically issue queue tickets to customers.

1.2. Benefits of Using the Acceptance System

Using the Acceptance System brings many benefits. One of the biggest benefits is the ability to automate tasks that previously had to be performed by humans, which helps increase efficiency and reduce costs. For customers, the Acceptance System helps reduce waiting time and allows them to use that time for other things.

2. Conclusion

The Acceptance System is a powerful tool that helps automate processes and improve efficiency. By using this technology, businesses and organizations can provide better services to their customers and save time and resources.

3. FAQs - Review Questions

1. What is the Acceptance System?

 • The Acceptance System is a system designed to automatically handle requests from customers or users through tools like automated voice systems, touch screens, and similar technologies.

2. Where is the Acceptance System used?

 • The Acceptance System can be used in various fields. In a business environment, this system can be used to automatically route calls to different departments within a company. In the service industry, the Acceptance System can be used to automatically issue queue tickets to customers.

3. What are the benefits of using the Acceptance System?

 • Using the Acceptance System brings many benefits. One of the biggest benefits is the ability to automate tasks that previously had to be performed by humans, which helps increase efficiency and reduce costs. For customers, the Acceptance System helps reduce waiting time and allows them to use that time for other things.

4. In which industries can the Acceptance System be used?

 • The Acceptance System can be used in various industries, including the service industry, the industrial sector, and the manufacturing sector.

5. Can the Acceptance System help me save time?

 • Yes, the Acceptance System helps reduce waiting time and allows you to use that time for other things.

日本語版

この記事では、とても興味深いITの用語、「受付システム」または「Acceptance System」について紹介します。

1. 受付システムとは何ですか?

受付システム、または英語で「Acceptance System」とは、自動音声やタッチパネルなどを使って、顧客やユーザーからの要求を自動的に処理するシステムのことを指します。

1.1 受付システムの応用

受付システムは、さまざまな分野で使用することができます。企業環境では、このシステムは社内の各部署への電話を自動的に転送するために使用することができます。サービス業界では、受付システムは顧客に自動的に整理券を発行するために使用することができます。

1.2 受付システムを使用する利点

受付システムを使用すると、多くの利点があります。最大の利点の一つは、以前は人間が行っていた作業を自動化する能力で、これにより効率が向上し、コストが削減されます。顧客にとっては、受付システムは待ち時間を短縮し、その時間を他の作業に使うことができます。

2. 結論

受付システムは、プロセスを自動化し、効率を向上させる強力なツールです。この技術を使用することで、企業や組織は顧客により良いサービスを提供し、時間とリソースを節約することができます。

3. よくある質問

1. 受付システムとは何ですか?

 • 受付システム、または英語で「Acceptance System」とは、自動音声やタッチパネルなどを使って、顧客やユーザーからの要求を自動的に処理するシステムのことを指します。

2. 受付システムはどこで使用されますか?

 • 受付システムは、さまざまな分野で使用することができます。企業環境では、このシステムは社内の各部署への電話を自動的に転送するために使用することができます。サービス業界では、受付システムは顧客に自動的に整理券を発行するために使用することができます。

3. 受付システムを使用する利点は何ですか?

 • 受付システムを使用すると、多くの利点があります。最大の利点の一つは、以前は人間が行っていた作業を自動化する能力で、これにより効率が向上し、コストが削減されます。顧客にとっては、受付システムは待ち時間を短縮し、その時間を他の作業に使うことができます。

4. 受付システムはどの業界で使用できますか?

 • 受付システムは、サービス業界、製造業、産業など、さまざまな業界で使用することができます。

5. 受付システムは時間を節約することができますか?

 • はい、受付システムは待ち時間を短縮し、その時間を他の作業に使うことができます。

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.