+6

Thuật ngữ IT #18: Anti-Virus

1. Giới thiệu về Anti-Virus

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một thuật ngữ IT rất quan trọng, đó là Anti-Virus, hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Nhật là ウィルス対策. Đây là một khái niệm mà bất kỳ ai làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng cần phải biết.

1.1. Anti-Virus là gì?

Anti-Virus, hay còn gọi là phần mềm diệt virus, là công cụ giúp ngăn chặn, tìm kiếm, phát hiện và loại bỏ các phần mềm độc hại từ máy tính. Những phần mềm độc hại này thường được gọi là virus máy tính, có khả năng gây ra nhiều hậu quả tiêu cực như làm hỏng dữ liệu, làm giảm hiệu suất hoạt động của máy tính, thậm chí là đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

1.2. Cách hoạt động của Anti-Virus

Anti-Virus hoạt động dựa trên một cơ sở dữ liệu chứa các định nghĩa virus (được gọi là file định nghĩa hoặc pattern file). Phần mềm này sẽ quét các file trên máy tính để tìm kiếm các mẫu mã đặc trưng của virus. Khi phát hiện ra một file nào đó có chứa mẫu mã này, phần mềm sẽ tiến hành loại bỏ hoặc cách ly file đó để ngăn chặn sự lây lan của virus.

1.3. Tầm quan trọng của việc cập nhật Anti-Virus

Vì virus máy tính luôn không ngừng biến đổi và phát triển, nên việc cập nhật file định nghĩa virus là rất quan trọng. Nếu không cập nhật, phần mềm diệt virus sẽ không thể phát hiện và loại bỏ được những loại virus mới, khiến cho máy tính của bạn trở nên dễ bị tấn công.

1.4. Các loại virus phổ biến

Có rất nhiều loại virus máy tính, nhưng một số loại phổ biến nhất bao gồm:

 • Trojan: Đây là loại virus giả mạo, giấu mình trong các ứng dụng khác để lừa người dùng cài đặt.
 • Worm: Loại virus này có khả năng tự sao chép và lây lan mà không cần sự can thiệp của người dùng.
 • Bot: Loại virus này có thể kiểm soát máy tính từ xa, thường được sử dụng để tạo ra một mạng botnet và thực hiện các cuộc tấn công DDoS.

1.5. Các biện pháp phòng chống virus

Ngoài việc sử dụng phần mềm diệt virus, việc thực hiện các biện pháp phòng chống virus khác cũng rất quan trọng, như không mở các file đính kèm trong email từ nguồn không tin cậy, không tải về và cài đặt các ứng dụng từ các trang web không an toàn, và luôn cập nhật hệ điều hành và các ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng chúng không chứa các lỗ hổng mà virus có thể tận dụng.

2. Kết luận

Virus máy tính là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh mạng và an toàn thông tin. Do đó, việc hiểu rõ về chúng và biết cách bảo vệ máy tính của mình là rất quan trọng. Hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn đã có thêm kiến thức về Anti-Virus và biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

3. FAQs - Câu hỏi ôn tập

 1. Anti-Virus là gì?

  • Anti-Virus, hay còn gọi là phần mềm diệt virus, là công cụ giúp ngăn chặn, tìm kiếm, phát hiện và loại bỏ các phần mềm độc hại từ máy tính.
 2. Anti-Virus hoạt động như thế nào?

  • Anti-Virus hoạt động dựa trên một cơ sở dữ liệu chứa các định nghĩa virus. Phần mềm này sẽ quét các file trên máy tính để tìm kiếm các mẫu mã đặc trưng của virus. Khi phát hiện ra một file nào đó có chứa mẫu mã này, phần mềm sẽ tiến hành loại bỏ hoặc cách ly file đó để ngăn chặn sự lây lan của virus.
 3. Tại sao việc cập nhật Anti-Virus lại quan trọng?

  • Vì virus máy tính luôn không ngừng biến đổi và phát triển, nên việc cập nhật file định nghĩa virus là rất quan trọng. Nếu không cập nhật, phần mềm diệt virus sẽ không thể phát hiện và loại bỏ được những loại virus mới, khiến cho máy tính của bạn trở nên dễ bị tấn công.
 4. Có những loại virus máy tính nào?

  • Có rất nhiều loại virus máy tính, nhưng một số loại phổ biến nhất bao gồm: Trojan, Worm, và Bot.
 5. Làm thế nào để phòng chống virus máy tính?

  • Ngoài việc sử dụng phần mềm diệt virus, việc thực hiện các biện pháp phòng chống virus khác cũng rất quan trọng, như không mở các file đính kèm trong email từ nguồn không tin cậy, không tải về và cài đặt các ứng dụng từ các trang web không an toàn, và luôn cập nhật hệ điều hành và các ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng chúng không chứa các lỗ hổng mà virus có thể tận dụng.

English Version

1. Introduction to Anti-Virus

Hey there! Today, I'm going to introduce you to a really important IT term, which is Anti-Virus, also known as ウィルス対策 in Japanese. This is a concept that anyone working in the field of information technology needs to know.

1.1. What is Anti-Virus?

Anti-Virus, also known as virus protection software, is a tool that helps prevent, search for, detect, and remove harmful software from your computer. These harmful software are often called computer viruses, which can cause many negative consequences such as damaging data, reducing the performance of the computer, and even stealing the user's personal information.

1.2. How Does Anti-Virus Work?

Anti-Virus works based on a database containing virus definitions (also known as definition files or pattern files). This software will scan the files on the computer to search for the characteristic patterns of viruses. When it detects a file that contains this pattern, the software will proceed to remove or isolate that file to prevent the spread of the virus.

1.3. The Importance of Updating Anti-Virus

Since computer viruses are constantly changing and evolving, updating the virus definition files is very important. If not updated, the virus protection software will not be able to detect and remove new types of viruses, making your computer vulnerable to attacks.

1.4. Common Types of Viruses

There are many types of computer viruses, but some of the most common ones include:

 • Trojan: This is a fake virus that hides in other applications to trick users into installing it.
 • Worm: This type of virus can self-replicate and spread without the user's intervention.
 • Bot: This type of virus can remotely control the computer, often used to create a botnet network and carry out DDoS attacks.

1.5. Virus Prevention Measures

In addition to using virus protection software, implementing other virus prevention measures is also very important, such as not opening attachments in emails from untrusted sources, not downloading and installing applications from unsafe websites, and always updating your operating system and your applications to ensure that they do not contain vulnerabilities that viruses can exploit.

2. Conclusion

Computer viruses are one of the biggest threats to network security and information safety. Therefore, understanding them and knowing how to protect your computer is very important. I hope that through this article, you have gained more knowledge about Anti-Virus and know how to use them effectively.

3. FAQs - Review Questions

 1. What is Anti-Virus?

  • Anti-Virus, also known as virus protection software, is a tool that helps prevent, search for, detect, and remove harmful software from your computer.
 2. How does Anti-Virus work?

  • Anti-Virus works based on a database containing virus definitions. This software will scan the files on the computer to search for the characteristic patterns of viruses. When it detects a file that contains this pattern, the software will proceed to remove or isolate that file to prevent the spread of the virus.
 3. Why is updating Anti-Virus important?

  • Since computer viruses are constantly changing and evolving, updating the virus definition files is very important. If not updated, the virus protection software will not be able to detect and remove new types of viruses, making your computer vulnerable to attacks.
 4. What are some types of computer viruses?

  • There are many types of computer viruses, but some of the most common ones include: Trojan, Worm, and Bot.
 5. How can you prevent computer viruses?

  • In addition to using virus protection software, implementing other virus prevention measures is also very important, such as not opening attachments in emails from untrusted sources, not downloading and installing applications from unsafe websites, and always updating your operating system and your applications to ensure that they do not contain vulnerabilities that viruses can exploit.

日本語版

1. アンチウイルスについて

今日は皆さんにとって重要なITの用語、それはアンチウイルス、日本語ではウィルス対策について紹介します。これは、IT業界で働く人なら誰でも知っておくべき概念です。

1.1. アンチウイルスとは何ですか?

アンチウイルス、またはウイルス対策ソフトとは、コンピュータから有害なソフトウェアを防ぎ、検索し、検出し、削除するツールです。これらの有害なソフトウェアは通常、コンピュータウイルスと呼ばれ、データを破壊したり、コンピュータのパフォーマンスを低下させたり、ユーザーの個人情報を盗んだりする可能性があります。

1.2. アンチウイルスの動作方法

アンチウイルスは、ウイルスの定義を含むデータベース(定義ファイルまたはパターンファイルと呼ばれる)に基づいて動作します。このソフトウェアは、コンピュータのファイルをスキャンしてウイルスの特徴的なパターンを探します。そのパターンを含むファイルを見つけると、そのファイルを削除または隔離してウイルスの拡散を防ぎます。

1.3. アンチウイルスの更新の重要性

コンピュータウイルスは絶えず変化し進化するため、ウイルス定義ファイルの更新は非常に重要です。更新しないと、ウイルス対策ソフトは新しい種類のウイルスを検出し削除できず、あなたのコンピュータは攻撃を受けやすくなります。

1.4. 主なウイルスの種類

多くの種類のコンピュータウイルスがありますが、最も一般的なものには次のようなものがあります:

 • トロイの木馬:これは偽装ウイルスで、他のアプリケーションの中に隠れてユーザーにインストールさせるものです。
 • ワーム:この種のウイルスは、ユーザーの介入なしに自己複製と拡散が可能です。
 • ボット:このウイルスはリモートからコンピュータを制御することができ、通常はボットネットを作成し、DDoS攻撃を行うために使用されます。

1.5. ウイルス対策の方法

ウイルス対策ソフトを使用するだけでなく、信頼できないソースからのメールの添付ファイルを開かない、安全でないウェブサイトからアプリケーションをダウンロードしてインストールしない、そして常にあなたのオペレーティングシステムとアプリケーションを更新してウイルスが利用可能なセキュリティホールがないことを確認するなど、他のウイルス対策も非常に重要です。

2. まとめ

コンピュータウイルスは、ネットワークセキュリティと情報セキュリティにとって最大の脅威の一つです。したがって、それらを理解し、自分のコンピュータを保護する方法を知ることは非常に重要です。この記事を通じて、皆さんがアンチウイルスについての知識を深め、それを効果的に使用する方法を学んだことを願っています。

3. FAQs - レビューのための質問

 1. アンチウイルスとは何ですか?

  • アンチウイルス、またはウイルス対策ソフトとは、コンピュータから有害なソフトウェアを防ぎ、検索し、検出し、削除するツールです。
 2. アンチウイルスはどのように動作しますか?

  • アンチウイルスは、ウイルスの定義を含むデータベースに基づいて動作します。このソフトウェアは、コンピュータのファイルをスキャンしてウイルスの特徴的なパターンを探します。そのパターンを含むファイルを見つけると、そのファイルを削除または隔離してウイルスの拡散を防ぎます。
 3. なぜアンチウイルスの更新が重要なのですか?

  • コンピュータウイルスは絶えず変化し進化するため、ウイルス定義ファイルの更新は非常に重要です。更新しないと、ウイルス対策ソフトは新しい種類のウイルスを検出し削除できず、あなたのコンピュータは攻撃を受けやすくなります。
 4. どのような種類のコンピュータウイルスがありますか?

  • 多くの種類のコンピュータウイルスがありますが、最も一般的なものには次のようなものがあります:トロイの木馬、ワーム、ボット。
 5. ウイルス対策はどのように行いますか?

  • ウイルス対策ソフトを使用するだけでなく、信頼できないソースからのメールの添付ファイルを開かない、安全でないウェブサイトからアプリケーションをダウンロードしてインストールしない、そして常にあなたのオペレーティングシステムとアプリケーションを更新してウイルスが利用可能なセキュリティホールがないことを確認するなど、他のウイルス対策も非常に重要です。

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.